Corona: ondersteuning voor culturele voorzieningen

  • Informatie over de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2021 voor culturele voorzieningen.

Wat is deze subsidieregeling?

De Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2021 voor culturele voorzieningen is een subsidieregeling waarvoor bepaalde culturele instellingen gedurende een afgebakende periode aanvragen kunnen indienen.

Wie kan er een aanvraag indienen?

Culturele instellingen die officieel gevestigd zijn in de gemeente Harderwijk en die zich richten op inwoners van de gemeente Harderwijk kunnen een aanvraag indienen.

Waarvoor kunnen deze instellingen subsidie krijgen?

Subsidie wordt verleend als tegemoetkoming in het nadeel dat wordt geleden als aantoonbaar gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021 of als vergoeding van kosten voor investeringen die nodig zijn om in 2021 en de direct daarop volgende jaren culturele activiteiten beschikbaar en toegankelijk te maken of te houden voor de inwoners van Harderwijk en Hierden en eventueel publiek van buiten de gemeente, voor zover deze investeringen voor dit doel aantoonbaar noodzakelijk zijn.

De precieze voorwaarden staan in de subsidieregeling.

Hoe wordt het nadeel dat in de vorige vraag wordt genoemd, berekend?

Het gaat dan om het saldo van:

  • de gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen
  • de extra inkomsten als gevolg van de steunmaatregelen
  • de lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen 
  • de extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen

berekend over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021.

Ook hiervoor geldt: de precieze voorwaarden staan in de subsidieregeling.

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

De eerste datum waarop een aanvraag kan worden ingediend, is woensdag 1 september 2021. Aanvragen moeten uiterlijk op 15 oktober 2021 bij de gemeente zijn ontvangen.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Download het aanvraagformulier (pdf, 899 KB)

U kunt dit formulier ook op papier aanvragen bij subsidie@harderwijk.nl. Of u kunt een brief sturen met daarin de gevraagde gegevens. Let op: u moet waarschijnlijk (kopiën van) documenten meesturen. Zie hiervoor de subsidieregeling.

Aanvraag indienen

U stuurt uw aanvraag per mail naar subsidie@harderwijk.nl of per post aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk
Domein Samenleving t.a.v. Subsidiebureau 
Postbus 149 
3820 AC HARDERWIJK

Zelf afgeven aan de receptie van het Stadhuis, Havendam 56, kan ook. Vermeldt u dan op de enveloppe: t.a.v het Subsidiebureau.

Hoe wordt het totaalbedrag van de subsidie verdeeld over de ingediende aanvragen?

Het subsidieplafond, dat is het maximaal beschikbare bedrag voor de hele regeling, bedraagt 645.000 euro. De subsidies worden in behandeling genomen en toegekend op volgorde van ontvangst. Bij de eerste aanvraag waarin een hoger bedrag gevraagd dan er op dat moment nog in kas is, kan die aanvrager maximaal het bedrag krijgen dat nog beschikbaar is.

Bij wie kan ik meer informatie krijgen over deze subsidieregeling?

Als u meer informatie wilt, is het goed om eerst de officiële tekst van de subsidieregeling te lezen. Hierin staat veel informatie. Als u nog vragen heeft, kunt u die mailen aan subsidie@harderwijk.nl. U kunt ook bellen naar de gemeente, tel. 0341 411 911 en vragen naar een medewerker van het Subsidiebureau.