Week 26

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:

 • 19-6-2021 Zuiderzeestraatweg 67: inrit
 • 18-6-2021 Dassenbergerhout 2: verplaatsen inrit
 • 18-6-2021 Zuiderzeestraatweg 58-1: uitbreiden woonhuis
 • 21-6-2021 Hendric Stevinstraat 5: carport
 • 21-6-2021 Ruimelsweg 14: tijdelijke stacaravan in strijd regels ro
 • 22-6-2021 Korhoenlaan 1-88: kap 1 boom
 • 23-6-2021 Ooster Mheenweg 26: 3 senioren woningen
 • 23-6-2021 Marnixstraat 1: kap 2 bomen
 • 23-6-2021 Weisteeg 1: bijgebouw tbv opslag/berging en bed&breakfast

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op de contactpagina. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 15-6-2021 Bilderdijkstraat 20: inrit
 • 17-6-2021 Dichterskwartier II: 3 inrittten
 • 21-6-2021 Guido Gezellelaan 70: erker
 • 23-6-2021 Korhoenlaan 1-120: kappen 5 bomen
 • 23-6-2021 Parallelweg 26-96: kappen 1 boom
 • 23-6-2021 Veldkersmeen 64: nieuw kozijn plaatsen

Rechtsbescherming vergunningen reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan deaanvrager bekend maakten. Wilt u dat de vergunning (voorlopig) niet gebruikt wordt? Dan moet u de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem daarom vragen.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Overveld 17: aanvraag ontheffing gebruik als duikschool: 11-8-2021

Milieumeldingen

Meldingen van 17 juni tot en met 23 juni 2021

 • 3-11-2020 Luinstra Watermanagement B.V: Johanniterlaan 7 Realisatie gesloten bodemenergiesysteem
 • 7-6-2021 Klaas Soer Grondverzet B.V.: Zuiderzeepad 1 Voor mobiel breken op locatie schoolgebouw
 • 14-6-2021 Salverda Bouw B.V.: Langendijkstraat 23 Voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 14-6-2021 ASB Sanering B.V.: Gruttomeen 15 Voor het verwijderen van asbest uit woningen
 • 15-6-2021 KWS Infra B.V.: Daltonstraat 33 Notificatie van inzet mobiel puinbreker voor project "Mobiel puinbreken Asfalt Centrale Harderwijk
 • 15-6-2021 Grensweg 1 D Voor het slopen van een noodwoning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Instemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG

Burgemeester en wethouders van Harderwijk maken hierbij bekend dat zij op 22 juni 2021 hebben besloten om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de VNOG. Het besluit ligt ter inzage in de Stadswinkel. Ook is het besluit digitaal te raadplegen op overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Groen, domein Bestuur en Organisatie via 0341-411911.

Naar overzicht