Week 2

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 31-12-2020 Triasgracht 21: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 31-12-2020 Elsweg/Grensweg: 2 woningen in strijd regels ro en inrit
 • 31-12-2020 Ooster Mheenweg 9A: vervangen bijgebouw in strijd regels ro
 • 31-12-2020 Ermelosebrink kavel 5: woning in strijd regels ro
 • 4-1-2021 Zuiderzeestraatweg 79A: wijzigen voorgevel
 • 24-12-2020 Stephensonstraat 17-20 t/m 17-36 concept: 17 bedrijfsunits in strijd regels ro
 • 5-1-2021 Randweg, kadastrale sectie D11209: kappen 4 bomen
 • 6-1-2021 Turfbergerhout 23: dakkapel (voorzijde)
 • 6-1-2021 Knardijk West 4: kokowall en hekwerk
 • 6-1-2021 Staringstraat 8: aanbouw garage
 • 6-1-2021 Fraterhuishof 9: erfafscheiding
 • 6-1-2021 Couperuslaan 53: eenzijdige nokverhoging achterzijde
 • 7-1-2021 Martinus Nijhoffstraat 5: dakkapel (voorzijde)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 4-1-2021 Luttekepoortstraat 30: sierlijst gevel en vervangen deur
 • 4-1-2021 Ir. Lelykade 1: huisartsenpraktijk in strijd regels ro
 • 5-1-2021 Kennedylaan 45: dakkapel (voorzijde)
 • 5-1-2021 Alberdingk Thijmlaan 34: uitbreiden woning
 • 5-1-2021 Duinweg 17: herbouw bijgebouw in strijd regels ro
 • 5-1-2021 Boonenweg 3: kappen 1 boom
 • 6-1-2021 Parallelweg 26-82: kappen 1 boom
 • 7-1-2021 Coolwagenhof 1: woning in strijd regel ro
 • 7-1-2021 Meidoornlaan 11: dakkapel (achterzijde)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende standplaatsvergunning

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor: 

 • Standplaats 1 op de vrijdag bij het winkelcentrum Tweelingstad aan ‘Ozler’. De ambulante handel betreft de verkoop van groente en fruit. De vergunning is verzonden op 6 januari 2021. De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari tot en met 17 februari 2021 ter inzage. 

Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.  

Verleende Verklaring van Geen Bezwaar voor het opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor)

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 18 van de Regeling burgerluchthavens met toepassing van 1:8 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande persoon onder voorwaarden een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven voor het opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor) op een het ongenummerde perceel (grasland) aan de Ruimelsweg in Hierden, kadastraal bekend, gemeente Harderwijk sectie A 3747: 

 • de heer Van Wijk, Dorpshuisweg 13 te Hierden. De verklaring is verzonden op 4 januari 2021. De verleende verklaring en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari tot 15 februari 2021 ter inzage. 

Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.  

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten de Morsestraat aan te sluiten op de Newtonweg middels een nieuwe rotonde. Voor het instellen van de bij een rotonde behorende verkeersregels is een verkeersbesluit genomen.

Het verkeersbesluit is op 13 januari 2021 bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Naar overzicht