Week 46

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 29-10-2020 Zomerweg 6, 6A en 6B: vervangen bijgebouwen in strijd regels ro
 • 2-11-2020 Molenweg 1: gebruik pand in strijd regels ro
 • 30-10-2020 Lageweg kavel a: oprichten woning
 • 1-11-2020 Torenbergerhout 118: vervangen kozijn
 • 2-11-2020 Lijsterbeslaan 6 en Mandenmakerstraat 91: kappen 5 bomen
 • 3-11-2020 Jonkheer Sandberglaan 40: carport
 • 4-11-2020 Kleine Varenweg 2: kappen 13 bomen
 • 5-11-2020 Schaapskamp 3: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 30-10-2020 Stationslaan 26: zonwering
 • 3-11-2020 Stationslaan 13: uitrit
 • 5-11-2020 Grote Poortstraat 43: dakraam
 • 5-11-2020 Deventerweg 9 F: gebruik pand als orthodontiepraktijk
 • 5-11-2020 Luttekepoortstraat 47A: plaatsen 3 koelunits
 • 5-11-2020 Reeënbergerhout 9: berging

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 25-9-2020: Amvest, Zuringdreef 1-41, 3845 KE Harderwijk, voor het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem

En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 30-10-2020: R. Hop caravanstallig, Zuiderzeestraatweg 90, 3849 AJ Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van 2 schuren
 • 28-10-2020: Busken Huetlaan 25, 3842 CR Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 27-10-2020: Luttekepoortstraat 11, 3841 AW Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkelpand (geen gegevens van winkel

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Sociale Dienst Veluwerand in liquidatie

Bovengenoemd rechtspersoon is ontbonden door opheffing van de gemeenschappelijke regeling van 1 januari 2018. De rekening en verantwoording en plan van verdeling liggen ter inzage voor eenieder tot 4 januari 2021 ten kantore van het Handelsregister van Kamer van Koophandel, Kronenburgsingel 5 te Arnhem en ten kantore van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, Havendam 56 te Harderwijk.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Partiële herziening Park Ceintuurbaan 

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Partiële herziening Park Ceintuurbaan is een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan waarbij het alleen gaat om de in dit bestemmingsplan opgenomen specifieke wijzigingen. Het bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan blijft ook van toepassing en er wijzigt dan ook niets aan de bouw- en gebruiksmogelijkheden. 

Gebleken is dat er een onduidelijkheid kan ontstaan tussen de regels van het bestemmingsplan en de gesloten anterieure overeenkomst met de Stichting Uitvoering Functiewijziging Park Ceintuurbaan. De regels worden op drie punten aangepast (o.a. overkappingen, begrip huishouden, maten en afstanden). Daarnaast wordt het bestemmingsvlak voor bijbehorende bouwwerken op het perceel Ceintuurbaan 4-63 verschoven en wordt de bestemming van het perceel Ceintuurbaan 4-81 gewijzigd van Wonen-1 in Wonen-2.

Het plangebied omvat de percelen Ceintuurbaan 4-63 en 4-81 waarbij de wijziging van de regels geldt voor het gehele Park Ceintuurbaan met uitzondering van de percelen met de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 12 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 0341 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00266-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden https://digitaleplannen.nl/0243/401AAFEB-D723-4219-BA66-5B6C7711698E/).

Naar overzicht