Week 48

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 12-11-2020 Luttekepoortstraat 30: sierlijst gevel en vervangen deur
 • 12-11-2020 Trombonedreef 34: dakkapel (voorzijde)
 • 16-11-2020 Thorbeckelaan 41: eenzijdige nokverhoging (achterzijde) en dakkapel (voorzijde)
 • 13-11-2020 Fahrenheitstraat 43-2: strijdig gebruik pand
 • 17-11-2020 Smeepoortstraat 33, 33A, 33B: transformatie panden
 • 17-11-2020 Herman de Manstraat 1A: uitbreiden woning met erker
 • 18-11-2020 Markt 16: verbouwen pand tot winkel en 5 appartementen
 • 18-11-2020 Bovenweg 12A: kappen boom
 • 18-11-2020 Korhoenlaan 1-155: kappen 1 boom
 • 18-11-2020 Broeklaan 43: kappen 2 bomen
 • 18-11-2020 Zuiderzeestraatweg 59: kappen 3 bomen
 • 18-11-2020 Kerkstraat 6: renoveren dak, dakkapel en zonnepanelen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 16-11-2020 Landweg 11: uitbreiden woning met erker (voorzijde)
 • 16-11-2020 Langezand 104: veranderen kozijn
 • 16-11-2020 Wolleweverstraat 2: vervangen zonwering
 • 17-11-2020 Zuiderzeestraatweg 149: tijdelijke ontheffing gebruik pastorie als kringloopwinkel
 • 17-11-2020 Weverskamp 38: inrit
 • 19-11-2020 Wijtgraaf 41: paardenbak in strijd regels ro
 • 19-11-2020 Wattstraat 3/Morsestraat 7: het plaatsen van reclame (2x)
 • 19-11-2020 Torenbergerhout 118 : vervangen kozijn
 • 19-11-2020 Watervalweg 7: legaliseren paardenbak in strijd regels ro
 • Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 18-11-2020 Molenweg 8: 2e inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 23-9-2020: Foppen Grafische Bedrijven B.V., Nobelstraat 35, 3846 CE Harderwijk, voor het opnieuw invullen van de vragenboom
 • 6-10-2020: Stichting CAI Harderwijk, Julianalaan 43, 3843 CA Harderwijk, voor het uitbreiden / de aankoop van de bunker welke zich onder de locatie bevindt
 • 24-9-2020: Myosotis Zorg, Graaf Ottolaan 21, 3843 AK Harderwijk, voor het starten van een kleinschalige zorginstelling

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Verkeersbesluit

De gemeente heeft besloten om:

 • de afsluiting aan de Grote Poortstraat (wegvak Scheepssingel – Sint-Annastraat) te verplaatsen van de zijde Sint-Annastraat naar de zijde Scheepssingel
 • gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Kranenburglaan

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Bestemmingsplan Buitengebied – De Schaapskamp

De gemeenteraad heeft op 12 november het bestemmingsplan Buitengebied – De Schaapskamp ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie naar Wonen - Flexwonen. De voor Wonen - Flexwonen aangewezen gronden zijn bestemd voor de huisvesting van arbeidsmigranten in woonunits alsmede voor infrastructurele voorzieningen, centrale voorzieningen en opslag. Het plangebied betreft het chaletpark De Schaapskamp, Watervalweg 3, Hierden.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. 

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 0341 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00251-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. (bronbestanden: digitaleplannen.nl).

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • Bruggestraat 45 concept: doorbraak tussen 2 panden; 11-1-2021

Ontwerp subsidieregeling ‘Klimaat adaptatie maatregelen Harderwijk 2021’ ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2020 besloten de ontwerp subsidieregeling ‘Klimaat adaptatie maatregelen Harderwijk 2021’ ter inzage te leggen. Deze regeling heeft als doel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te treffen op hun eigen percelen. Beoogd wordt met een specifieke subsidieregeling initiatiefnemers hierin financieel te steunen. In de regeling staat op welke manier er een subsidie kan worden gevraagd voor het plaatsen van een regenton, -zuil en/of –schutting; het planten van bomen; het afkoppelen van verhard oppervlak; vergroenen ofwel ontstenen; het aanleggen van een groen dak; het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater (jaarrond). Na het realiseren van de voorziening(en), kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen, onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden. 

Wat ligt er precies voor u ter inzage?

 • ontwerp subsidieregeling ‘Klimaat adaptatie maatregelen Harderwijk 2021’

Dit stuk ligt met ingang van de dag na deze publicatie, 26 november 2020, tot en met woensdag 6 januari 2021, 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tevens zijn de stukken in te zien op de pagina Beleidsregels. Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met dhr. M. Geerdink van Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Bestemmingsplan Tweelingstad – Tinnegieter

De gemeenteraad heeft op 12 november het bestemmingsplan Tweelingstad – Tinnegieter vastgesteld. Het bestemmingsplan geeft een nieuw ruimtelijk kader voor de herstructurering van het gebied. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor omwonenden. Bij de herstructurering worden bestaande woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook wordt een aantal woningen grondig gerenoveerd. Daarnaast wordt de openbare ruimte in het gebied geheel vernieuwd, met inbegrip van de woonstraten. De beoogde nieuwe woningen zijn hoofdzakelijk grondgebonden, tevens zijn enkele gestapelde woningen voorzien. Het totale aantal woningen zal als gevolg van de beoogde herstructurering licht toenemen. Ten behoeve van deze ontwikkeling is tevens een beeldkwaliteitsplan (zie hfd. 3.4 toelichting) opgesteld welke als bijlage 1 van de toelichting in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Het plangebied bevindt zich in het oostelijke deel van Harderwijk. Het gebied is gelegen in de bestaande woonwijk Tweelingstad, deelgebied Tinnegieter. Het plangebied ligt grofweg ingeklemd tussen de Julianalaan, Marijkelaan, Margrietlaan en de Bernhardlaan.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld onder meer in die zin dat:

 • ­Par. 3.3 van de toelichting is de afbeelding mbt de toekomstige parkeersituatie geactualiseerd
 • ­ Par. 5.7.2 van de toelichting mbt de parkeerbehoefte is geactualiseerd
 • ­ Art. 5 van de regels is gewijzigd voor (ondergeschikte) bouwdelen buiten het bouwvlak

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het vaststellingsbesluit.

Besluit hogere waarde:
Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met de vaststelling van de hogere waarde wordt de herstructurering en realisatie van nieuwe woningen mogelijk gemaakt.

Beroep:
Het bestemmingsplan plan (NL.IMRO.0243.BP00246-0002) en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 26 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het kunt u raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl. (bronbestanden: digitaleplannen.nl).

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende: die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. 0341 411 911.

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor:

 • een standplaats voor het winkelpand aan de Bruggestraat 43 van 23 november tot en met 31 december 2020 aan Bakkerij Van Laar, Bruggestraat 43 te Harderwijk. De ambulante handel betreft de verkoop van oliebollen. De vergunning is verzonden 23 november 2020.

 De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 25 november tot 6 januari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 0341 411 911. 

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt. 

Verleende ontheffing voor plaatsen kerstboom

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk, ontheffing heeft verleend aan de Stichting Heerlijk Harderwijk voor het plaatsen van een kerstboom op de Markt van 23 november 2020 tot en met 16 januari 2021. De verleende ontheffing en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 november tot 6 januari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 0341 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt. 

Naar overzicht