Week 50

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 26-11-2020 Ceintuurbaan 4-49: kappen 1 boom
 • 26-11-2020 J.P. Heyelaan 62: dakkapel (voorzijde)
 • 27-11-2020 Guido Gezellelaan 26: dakkapel (voorzijde)
 • 28-11-2020 Couperuslaan 119: erfafscheiding
 • 29-11-2020 Ceintuurbaan 4-1: zeecontainers t.b.v. geluidswal
 • 30-11-2020 Kleine Oosterwijck 27: dakkapel
 • 30-11-2020 Molenweg 49: verbouwen woning
 • 28-11-2020 Bruggestraat 5: verbouwen pand, reclame en slopen in bdsg
 • 28-11-2020 Parallelweg 26-151: kappen 12 bomen
 • 30-11-2020 Glindweg 8a: carport
 • 01-12-2020 Haaksepad: aanleggen parkeerplaatsen
 • 01-12-2020 Stationslaan 29: uitbreiden woning
 • 02-12-2020 Duinweg 10: kappen 3 bomen
 • 03-12-2020 Middenlaan 4: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 30-11-2020 Wolleweverstraat 8: transformatie pand, realiseren 2 appartementen op verdieping

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 26-11-2020 plein Elzenhof: kappen 1 boom
 • 1-12-2020 t.h.v. Molenweg 41: kappen 1 boom
 • 1-12-2020 Hortuspark: kappen 1 boom
 • 1-12-2020 Laan Der Verenigde Naties 29: kappen 1 boom
 • 2-12-2020 Korhoenlaan 1-155: kappen boom
 • 3-12-2020 Rietgorsmeen 66: dakkapel
 • 3-12-2020 Industrieweg 2: bedrijfspand en aanleggen uitrit
 • 3-12-2020 Smeepoortstraat 33, 33 a en 33b : transformatie panden
 • 3-12-2020 Nieuwe Grensweg 13: uitbreiden entree
 • 3-12-2020 Molenweg 1: gebruik pand in strijd regels ro
 • 3-12-2020 diverse adressen in De Wittenhagen: dakrenovatie

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 3-12-2020 Korhoenlaan 1-65: kappen 1 boom

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 30-10-2020: Eszet Electro Holland B.V. Van Leeuwenhoekstraat 21-23, 3846 CA Harderwijk, voor het uitbreiden van het magazijnkantoor en het plaatsen van enkele wandjes voor het creëren van stofarme ruimten
 • 7-9-2020: Wallink Beheer B.V. Braillestraat 19, 3846 CP Harderwijk, voor het melden dat het bedrijf volgend jaar hier zich gaat vestigen

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 23-11-2020: Treecamp B.V., Stephensonstraat 15, 3846 AK Harderwijk, voor het slopen van een bedrijfsgebouw
 • 30-11-2020: Zeestraat 32 en 38, 3841 JM Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Mandaatbesluit vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben op 1 december 2020 besloten de bevoegdheid om een handhavingsbesluit te nemen wegens overtreding van artikel 2:44A Algemene plaatselijke verordening (Apv), te mandateren aan de directeur van het domein Bestuur & Organisatie. Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie. In artikel 2:44A Apv staat kort samengevat dat het verboden is voorwerpen te vervoeren waarmee het plegen van winkeldiefstallen kan worden vergemakkelijkt. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 0341 411 352.

Concept subsidiebeleid Harderwijk ter inzage

De gemeente Harderwijk versterkt subsidies voor onder andere zorg-, welzijns, sport- en culturele activiteiten. Dit gebeurt aan een groot aantal maatschappelijke organisaties in Harderwijk, zowel professionele organisaties als vrijwilligersorganisaties. Op het gebied van ruimte, duurzaamheid en monumenten worden ook subsidies verstrekt aan particulieren en bedrijven. 

De gemeente heeft het subsidiebeleid geactualiseerd, onder andere naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek die er heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het opstellen van een concept nota subsidiebeleid. Voordat er besluitvorming plaatsvindt, willen we dit concept-beleid voorleggen aan de Harderwijkse organisaties. Alle subsidienten hebben hierover ook bericht ontvangen. De concept tekst ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is in te zien op de pagina beleid en beleidsdocumenten. U kunt reageren tot en met 20 januari 2021. 

Mogelijkheid indienen zienswijze:
De hierboven genoemde stukken liggen met ingang van de dag na deze publicatie, 9 december 2020 tot en met  20 januari 2021 (6 weken), voor een ieder ter inzage. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kunt u contact opnemen met mevr. H.Yilmaz van het domein Samenleving, bereikbaar via tel. 0341 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • diverse locaties: kapplan 2020-2021; 12-1-2021

Bestemmingsplan Buitengebied–Park Slenck en Horst

Het bestemmingsplan Buitengebied–Park Slenck en Horst is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00236-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: digitaleplannen.nl). Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 0341 411 911.

Naar overzicht