Week 51

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 3-12-2020 Ir. Lelykade 1: tijdelijke huisartsenpraktijk in strijd regels ro
 • 3-12-2020 Ermelose Brink kavel 3: woning in strijd regels ro
 • 3-12-2020 Ermelose Brink kavel 2: tijdelijke woonunit
 • 4-12-2020 Kranenburglaan 42: 2 dakkapellen (1 voorzijde, 1 achterzijde)
 • 4-12-2020 Vondellaan 31: tuinkast
 • 7-12-2020 Ceintuurbaan 4- 83: uitbreiden woning
 • 8-12-2020 Molenweg 13: kappen 1 boom
 • 8-12-2020 Fokko Kortlanglaan 87: inrit
 • 9-12-2020 Ir. Lelykade 1: tijdelijke huisartsenpraktijk in bestaande bouwkeet
 • 9-12-2020 Lorentzstraat 35: reclame (2x)
 • 9-12-2020 Stedenmeen 18: inrit
 • 10-12-2020 Stationslaan 69: dakkapel

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 7-12-2020 Strokelweg 5: kleedruimten in strijd regels ro
 • 7-12-2020 Markt 18: vervangen kozijnen en glas
 • 7-12-2020 Morsestraat 8: bedrijfspand, reclame en uitrit
 • 7-12-2020 Stationslaan 18: dakkapel (zijgevel, GM)
 • 7-12-2020 Glindweg 8A: carport
 • 7-12-2020 Bovenweg 12A: kappen 1 boom
 • 8-12-2020 Parallelweg langs spoor: kappen 3 bomen
 • 8-12-2020 Zuiderzeestraatweg 59: kappen 3 bomen
 • 8-12-2020 Molenweg 35: kappen 1 boom
 • 8-12-2020 Schaapskamp 1A: kappen 1 boom
 • 8-12-2020 Achterste Wei 17: uitgifteautomaat
 • 9-12-2020 Biesteweg 3: woning
 • 10-12-2020 Zuiderzeestraatweg 79C: woning en bijgebouw
 • 10-12-2020 Stationslaan 29: uitbreiden woning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 8-12-2020 Molenweg 46: oprichten rijhal met stallen in strijd regels ro. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 5-11-2020: Orthodontiepraktijkpraktijk Harderwijk, Deventerweg 9 F, 3843 GA Harderwijk, voor het starten van een orthodontiepraktijk op 01-01-2021
 • 1-12-2020: Metaform BV, perceel A4626, Bouwplan Lorentz-III, Morssestraat in Harderwijk, voor het starten van een productie van (metalen) meubelen

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 1-12-2020: P.C. Hooftplein 61, 3842 HD Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woning
 • 3-12-2020: Busken Huetlaan 23, 3842 CR Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 30-11-2020: De Wittenhagen, Goeman Borgesiuslaan, Heinsiuslaan, Johan de Wittlaan, Troelstralaan, Van Heemskercklaan, Van Halllaan in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit 176 woningen op meerdere adressen
 • 3-12-2020: Gruttomeen 30, 3844 ZD Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Verleende aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan realisatie entreegebouw nieuwe paardrijhal, Molenweg 50 Hierden

De omgevingsvergunning Buitengebied - Molenweg 50 ligt met ingang van 17 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. 0341 411 911.

De omgevingsvergunning kunt u raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl en bronbestanden op digitaleplannen.nl.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Harderwijk 2021 

De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Harderwijk 2021 vastgesteld. Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. In die wet staat dat de gemeenteraad een beslistermijn moet vaststellen voor aanvragen schuldhulpverlening. In de Algemene wet bestuursrecht wordt een redelijke termijn genoemd van 8 weken om aanvragen aan de overheid af te handelen. Om duidelijkheid te scheppen over de beslistermijnen is het belangrijk dat er niet voor ieder proces een andere termijn geldt.

Kennisgeving Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Harderwijk 2020

Burgemeester en wethouders hebben op 18 augustus 2020 de subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Harderwijk 2020 vastgesteld. Het doel van voorschoolse educatie is om peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, extra en intensief te begeleiden. Hiermee worden peuters goed voorbereid op de bassischool. Via deze regeling kunnen kinderopvang organisaties subsidie aanvragen voor het geven van voorschoolse educatie. In de regeling zijn voorwaarden benoemd waaraan voldoen moet worden voor het ontvangen van deze subsidie.

De subsidieregeling treedt in werking de dag na deze bekendmaking. De regeling is beschikbaar op overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. van der Ruyt of S. van Itegem, tel. 0341 411 911 of per email r.vanderruyt@harderwijk.nl of s.vanitegem@harderwijk.nl.

Verkeersbesluit

De gemeente heeft besloten om gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Goeman Borgesiuslaan ter hoogte van de kruising met de Savornin Lohmanlaan.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Planperiode Zuiveringskring Afvalwaterketenplan WHEP 2015-2020 met drie jaar verlengd t/m 2023 

Dit is een gezamenlijk plan van Waterschap Vallei en Veluwe en gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten. Vanaf 10-12-2020 ligt het verlengde Zuiveringskring Afvalwaterketenplan WHEP (ZAP) gedurende 6 weken ter inzage op het Stadhuis van gemeente Harderwijk. In dit plan staat beschreven hoe de gemeenten en het waterschap hun watertaken de komende jaren (2021-2023) gaan uitvoeren. Aan het huidige plan is een verlengingsnotitie toegevoegd met een geactualiseerd kostendekkingsplan waarmee onderbouwd is dat er voor de verlengde periode voldoende capaciteit en middelen zijn. Hiermee voldoen de drie deelnemende gemeenten aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een gemeentelijke rioleringsplan (GRP). 

Het plan richt zich op de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater en regenwater en de zorg voor grondwater. Dat is belangrijk voor een gezonde leefomgeving en droge voeten. In her plan is omschreven hoe rekening gehouden wordt met actuele ontwikkelingen, zoals mogelijkheden van samenwerking, klimaatbestendigheid, duurzaamheid en kostendekking (rioolheffing en de zuiveringsheffing).  Meer informatie: over riolering en water gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911, voor klachten en meldingen: snel herstel, tel. (0341) 411 333.

Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2020 

Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2020 ten behoeve van de lokale buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele voorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend op 8 december te hebben besloten tot vaststelling van de ‘Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2020 ten behoeve van de lokale buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele voorzieningen’. Op basis van deze subsidieregeling kan eenmalig subsidie worden aangevraagd door instellingen die verantwoordelijk zijn voor het openhouden van de lokale buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele voorzieningen die in 2020 nadeel hebben ondervonden van de coronamaatregelen. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het geleden nadeel en bedraagt per aanvrager maximaal € 5.000,--. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021 tot en met 28 februari 2021.

De subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad. De subsidieregeling ligt ter inzage in de Stadswinkel en is digitaal te raadplegen op overheid.nl.

Aanvulling bevoegdhedenregister ‘Mandaatbesluit Harderwijk 2015’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend op 8 december 2020 te hebben besloten om de bevoegdheid tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de ‘Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2020 ten behoeve van de lokale buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele voorzieningen’ op te nemen in het bij het Mandaatbesluit Harderwijk 2015’ behorende bevoegdhedenregister en deze bevoegdheid te mandateren aan de directeur Domein Samenleving en de teamleider Samenleving. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en ligt ter inzage in de Stadswinkel.

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor:

 • bakkerij Van Dongen aan de Vuldersbrink 1 te Harderwijk
 • bakkerij Wegerif aan de Smeepoorstraat 38 te Harderwijk  

De ambulante handel betreft de verkoop van oliebollen tot en met 31 december 2002. De vergunningen zijn verzonden op 11 december 2020. De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 16 december tot en met 26 januari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt. 

Verleende ontheffing voor plaatsen kerstboom

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk, ontheffing heeft verleend aan de Stichting Heerlijk Harderwijk voor het plaatsen van kerstbomen langs de Strandboulevard West, op de Vischmarkt en op de Vuldersbrink tot en met 16 januari 2021. De ontheffing is verzonden op 10 december 2020. De verleende ontheffing en bijbehorende stukken liggen vanaf 16 december tot en met 26 januari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.

Naar overzicht