Week 52

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 4-12-2020 appartementencomplex Kortekamp: stalling voor scootmobiels
 • 10-12-2020 Parallelweg 26-19: kappen 6 bomen
 • 10-12-2020 Parallelweg 26-20: kap 10 bomen
 • 11-12-2020 Ceintuurbaan 4-55: kappen 1 boom
 • 11-12-2020 Sonnevancklaan 7: kappen 1 boom
 • 11-12-2020 Parallelweg 26-211: schuur
 • 13-12-2020 Tromplaan 35: verbouwen woning
 • 14-12-2020 Lijsterbeslaan 11: erker
 • 4-12-2020 Boonenweg 3: kappen 1 boom
 • 15-12-2020 achter de Elzenhof: aanleggen inrit
 • 15-12-2020 Kerkstraat 6: zonnepanelen
 • 15-12-2020 Kennedylaan 45: dakkapel (voorzijde)
 • 16-12-2020 Coolwagenhof: woning met berging en aanleggen inrit
 • 16-12-2020 Margrietlaan en Marijkelaan: 79 woningen
 • 17-12-2020 Walstein 99 - 101: hekwerk

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 14-12-2020 diverse locaties: kapplan 2020-2021
 • 14-12-2020 Guido Gezellelaan 26: dakkapel (voorzijde)
 • 15-12-2020 Markt 6: terrasvlonder
 • 15-12-2020 Middenlaan 4: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 15-12-2020 Vondellaan 31: tuinkast
 • 15-12-2020 Parkweg 4: nieuwbouw kelder zwembad in strijd regels ro
 • 16-12-2020 shoppingcenter Havenspoor: reclame en plaatsen vlaggenmasten
 • 16-12-2020 Markt 16, 16a t/m e : verbouwen pand tot winkel en 5 appartementen
 • 17-12-2020 Lijsterbeslaan 11: erker
 • 17-12-2020 Ceintuurbaan 4-83: uitbreiden woning
 • 17-12-2020 Zuiderbreedte 11: frames voor reclame
 • 17-12-2020 Kerkstraat 6: renoveren dak, plaatsen dakkapel en zonnepanelen

ocedure:
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure

 • Lijsterbeslaan 6 Mandenmakerstraat 91: kappen 5 bomen; 8-2-2020

Ontwerp Verordening Sociaal Domein 

Burgemeester en wethouders hebben op 15 december 2020 besloten de Ontwerp Verordening Sociaal Domein (pdf, 1,28 MB) ter inzage te leggen. Deze verordening vervangt de huidige verordeningen van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De regels zijn geactualiseerd en geharmoniseerd. De (geanonimiseerde) zienswijzen zijn alleen te raadplegen in het fysieke dossier in de Stadswinkel van het stadhuis.

Deze concepten liggen met ingang van de dag na deze publicatie 24 december 2020 tot en met woensdag 3 februari 2021 (6 weken) ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Binnen deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of meer informatie: mevr. M.van Ittersum (Participatiewet), dhr. H. Dolleman (Wmo) of mevr. M. Rahms (Jeugdwet), tel. 0341 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Wethouder Jansenlaan 90: vergunning brandveiliggebruik

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 december gedurende 6 weken tot en met 3 februari 2021 ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 0341 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om: 

 • gereserveerde parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij de locatie Paardebloemdreef 12
 • de voorrangssituatie voor fietsers te wijzigen op de rotonde Groene Zoomweg / Zuiderbreedte
 • gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen nabij de volgende locaties: Eikenlaan 1, Emdenmeen 68 en Bokkekamp 10

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Drielanden – Small Smart Houses Horloseweg

Het ontwerpbestemmingsplan Drielanden – Small Smart Houses Horloseweg maakt de realisatie van minimaal 20 micro-woningen ofwel Small Smart Houses mogelijk op het perceel aan de Horloseweg. Het plangebied ligt zuidwest van Harderwijk en wordt globaal begrensd door de Groene Zoomweg ten noorden, de gemeentegrens met Ermelo ten zuiden en het perceel Horloseweg 60 ten westen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 24 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. 0341 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00254-0001) kunt u raadplegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: digitaleplannen.nl).

Beleidsregels handhaving horecazaak zonder exploitatievergunning vastgesteld

Het is verboden een horecazaak open te hebben zonder exploitatievergunning. De burgemeester kan daar handhavend tegen optreden. De burgemeester heeft op 16 december 2020 besloten hiervoor beleidsregels vast te stellen. Hierin staat hoe de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid om handhavend op te treden, tegen horecazaken die open zijn zonder exploitatievergunning. Deze beleidsregels treden in werking de dag na deze bekendmaking en zijn te vinden op overheid.nl.

Deze beleidsregels hebben eerst in ontwerp 6 weken ter inzage gelegen (van 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020). In deze periode konden belanghebbenden hun reactie (zienswijze) geven. Er zijn geen reacties ingediend. De beleidsregels zijn vastgesteld zoals deze in ontwerp ter inzage lagen. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 0341 411 352.

Mandaatbesluit Winkeltijden vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 15 december 2020 besloten de bevoegdheid om een handhavingsbesluit te nemen wegens overtreding van de Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden Harderwijk te mandateren aan de directeur van het domein Bestuur & Organisatie. Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 0341 411 352.

Leidraad invordering 2020 vastgesteld

 Burgemeester en wethouders hebben op 15 december 2020 besloten de Leidraad invordering 2020 vast te stellen. In deze beleidsregels staat hoe burgemeester en wethouders gebruik maken van hun bevoegdheid om belastingen in te vorderen. Deze beleidsregel treedt in werking daags na deze publicatie. Meer informatie: mevr. D. Orie-Wind, tel. 085 11 08 137.

Aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan legalisatie paardenbak met lichtmast Waterweg 2 Hierden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de legalisatie van een paardenbak met lichtmast op het perceel Waterweg 2 te Hierden.

De ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Waterweg 2 ligt met ingang van 24 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 0341 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: digitaleplannen.nl).

Verleende vergunningen drank- en horeca, exploitatie en standplaats

Drank- en horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Squash Harderwijk aan de Baanweg 26 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 16 december 2020. De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen van 23 december tot 26 januari 2021 ter inzage. 

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een exploitatievergunning heeft verleend:

 • Squash Harderwijk aan de Baanweg 26 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 16 december 2020 
 • Café Het Kantoor aan de Vijhestraat 42 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 17 december 2020

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 23 december tot 26 januari 2021 ter inzage. 

Verleende standplaatsvergunning

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor: 

 • Standplaats op de maandagen bij het winkelcentrum Tweelingstad aan ‘Urker Vishandel Ut Kottertjen’. Ambulante handel betreft de verkoop van visproducten. De vergunning is verzonden op 18 december 2020. De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december tot 28 januari 2021 ter inzage. 

Indien u de stukken van bovenstaande vergunningen wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 0341 411 911.

Bent u het niet eens met bovenstaande beslissingen?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.  

Naar overzicht