Bouwen en Verbouwen

Bouwen

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een aantal vergunningen, zoals bouw-, milieu- en kapvergunning gebundeld in 1 vergunning: de Omgevingsvergunning. Voor meerdere activiteiten is nog maar 1 Omgevingsvergunning nodig. Met de komst van de Wabo is ook het aantal vergunningvrije activiteiten uitgebreid: er hoeft niet meer voor iedere activiteit een vergunning aangevraagd te worden.
In het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, vraag deze dan aan via het omgevingsloket. Meer informatie via bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning.

Monument

Monumenten zijn belangrijke referentiepunten voor de identiteit van de gemeente Harderwijk. De monumentenzorg richt zich erop historische erfgoed te behouden en beschermen. In de gemeente Harderwijk zijn ongeveer 110 rijksmonumenten en ongeveer 340 gemeentelijke monumenten.
Rijksmonumenten zijn door het rijk aangewezen beschermde gebouwde of archeologische monumenten en van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarden. Gemeentelijke monumenten zijn doorgaans van lokaal of regionaal belang vanwege hun architectuurhistorische, cultuurhistorische en/of stedenbouwkundige betekenis.

Het bezitten van of wonen in een monument brengt heel wat rechten en plichten met zich mee. Voor alle wijzigingen heeft u namelijk een omgevingsvergunning nodig, zie hiervoor de pagina monument vergunning. Daarentegen kunt u veel gevallen wel subsidie voor onderhoud en restauratie ontvangen, zie hiervoor de pagina monument subsidie.

Handhaving

Afdeling Bouwzaken houdt toezicht op naleving van (bouw) regelgeving. 

Recreatiewoning

Permanente bewoning van recreatiewoonverblijven is verboden. In het bestemmingsplan is geregeld dat een recreatiewoonverblijf uitsluitend mag worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, door personen die beschikken over een hoofdwoonverblijf elders. Dit hoofdwoonverblijf elders mag niet een zogenaamd papieren adres zijn, men moet daar ook daadwerkelijk wonen. Wie dus in een recreatiewoning woont, maar zich op een ander adres laat inschrijven, overtreedt dus de regels. De gemeente houdt toezicht op de naleving van bestemmingsplanvoorschriften. Er wordt dus ook gecontroleerd of recreatiewoonverblijven volgens de bestemming worden gebruikt.

Slopen en asbest

Heeft u plannen om een gebouw af te breken, dan moet u in de meeste gevallen in een sloopmelding doen. Als u meer dan 10m3 sloopt of asbest verwijdert, moet u een sloopmelding indienen, minimaal vier weken vóór de start van de werkzaamheden.
Meer informatie over een sloopmelding, vind u op de pagina slopen van een gebouw of woning, sloopmelding.

Voor sloopwerkzaamheden aan beschermde rijks of gemeentelijke monumenten is daarnaast altijd (ongeacht de hoeveelheid afval) een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit 'veranderen/wijzigen monument'.

Welstand

Een bouwaanvraag kan voorgelegd moet worden aan een onafhankelijk commissie, die het college van B&W adviseert of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Als u meer wilt weten over deze commisssie, kunt u de pagina Commissie Ruimtelijke Kwaliteit raadplegen. Vooroverleg met deze commissie kan voor u wenselijk zijn indien u twijfelt of uw bouwaanvraag door de commissie wordt goedgekeurd. U bespaart dan onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de aanvraag.

In de welstandsnota staat beschreven hoe en waaraan de commissie een bouwwerk toetst. Het doel van deze nota is om vooraf op een heldere en objectieve manier aan te geven wat de gemeente van een bouwplan verwacht. De welstandsnota bestaat uit een gebiedenkaart, een niveaukaart, de beschrijving van gebieden en bouwwerken, de algemene toetsing criteria en de sneltoetscriteria. De welstandsnota Harderwijk 2017 is in te zien op de pagina Beleidsregels.

Meer informatie over welstand vind u op de pagina bouw en verbouw, welstand.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling ruimte via het contactformulier domein ruimte. Hier kunt u terecht met al uw vragen over vergunningen, het aanvragen of inzien van een vergunning en vragen over vergunningplicht.

Contact

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden

Contact en afspraak maken bouwzaken en bestemmingsplannen