Bouwen en wonen

Bestemmingsplan, inzage

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien bij de gemeente.

Bestemmingsplan, wijzigen

U kunt verzoeken een bestemmingsplan te wijzigen als u de grond anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat.

Bouw en verbouw, welstand

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

Landmeetkundige gegevens

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens over onder meer hoogte en oppervlakte van percelen.

Monument, subsidie

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen.

Recreatiewoning bewonen

Permanente bewoning van recreatiewoningen is verboden.

Uitrit of inrit aanleggen

Wilt u een in- of uitrit aansluiten vanuit een perceel op de openbare weg, dan moet u dit melden bij de gemeente. Een in- of uitrit is hetzelfde.

Bestemmingsplan, planschade

Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan.

Bomen kappen, omgevingsvergunning

U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of andere houtopstanden.

Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Voor het plaatsen van kabels en leidingen in de openbare grond moet u een vergunning/instemmingsbesluit aanvragen.

Leegstand, vergunning voor tijdelijke verhuur

Wilt u een huis of kantoor tijdelijk verhuren omdat het leeg staat? Dan hebt u een vergunning nodig.

Monument, vergunning

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig.

Slopen van pand of woning, sloopmelding

Wilt u een gebouw of een deel daarvan gaan slopen, dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente.

Bestemmingsplan, strijdig gebruik

Wilt u gronden of gebouwen gebruiken, kijk dan eerst of dit past binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan.

Bouw en verbouw, toezicht

Vermoedt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels verloopt? U kunt dit melden bij de gemeente.

Kadastrale informatie

U kunt bij het Kadaster informatie opvragen over onder andere eigendom van gronden en huizen.

Monument, aanwijzing

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Bij de gemeente kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Vaak hebt u dan een omgevingsvergunning nodig.

Starterslening

We stimuleren starters op de woningmarkt om een woning te kopen uit de bestaande voorraad.