Bestemmingsplan Buitengebied (2003) (23-12-2005)

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 november 2005 uitspraak gedaan inzake de ingediende beroepschriften tegen het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan Buitengebied.

Met deze uitspraak is het besluit van Gedeputeerde Staten gedeeltelijk vernietigd voor zover dat betrekking heeft op:

  • de onthouding goedkeuring aan de plandelen met de bestemming “recreatief gebied met landschappelijke en natuurwaarden” en de aanduidingen “verblijfsrecreatieterrein’ en “archeologisch waardevol”;
  • de goedkeuring van het plandeel met de bestemming “recreatief gebied met landschappelijk en natuurwaarden” met de aanduiding “woning” ter plaatse van het perceel Eekhoornlaan 1 te Harderwijk.

Verder is goedkeuring onthouden aan:

  • de plandelen met de bestemming “recreatief gebied met landschappelijke en natuurwaarden” en de aanduidingen “verblijfsrecreatieterrein” en “archeologisch waardevol”;
  • het woord “bedrijfsmatige” en de zinsnede “welke gronden bedrijfsmatig worden geëxploiteerd” in artikel 5, eerste lid, van de planvoorschriften;
  • artikel 5, zevende lid, van de planvoorschriften;
  • het plandeel met de bestemming “recreatief gebied met landschappelijk en natuurwaarden” met de aanduiding “woning” ter plaatse van het perceel Eekhoornlaan 1 te Harderwijk.

Voor het overige is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het bestemmingsplan liggen vanaf 23 december 2005 voor een ieder tijdens de openingsuren ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis.