Bestemmingsplan Buitengebied 2014 (29-09-2016)

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 juli uitspraak gedaan inzake het ingediende beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2014. Met deze uitspraak is het besluit tot vaststelling gedeeltelijk vernietigd voor zover dat betrekking heeft op:

  • de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie voor de gronden Korhoenlaan 1 en 1a waar de woning en het magazijngebouw zijn gelegen;
  • een deel van de begrenzing aan de westelijke zijde van het bouwvlak aan de Zwaluwenweg 5;
  • artikel 15.2.1 aanhef en onder c, onder 3 van de (bouw)regels in de bestemming wonen, alleen voor zover het betreft 390m² waarbij wordt bepaald dat daarvoor in de plaats 404m² wordt opgenomen.

Voor het overige is het bestemmingsplan Buitengebied 2014 onherroepelijk geworden.

Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het bestemmingsplan liggen met ingang van 6 oktober voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00054-0004) kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  (bronbestanden).