Bestemmingsplan Buitengebied - Glindweg 8

De gemeenteraad heeft op 6 juni het bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om met de rood-voor-rood regeling de bestaande boerderij voor dubbele bewoning om te zetten naar een vrijstaande woning en tevens een nieuwe vrijstaande woning en twee-onder-een-kapwoning te realiseren.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
  • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00213-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).