Bestemmingsplan Buitengebied, herziening ex artikel 30 Wro (01-02-2008)

Het bestemmingsplan “Buitengebied” (reparatieplan niet goedgekeurde gedeelten) is op 24 mei 2007 vastgesteld door de gemeenteraad en op 1 februari 2008 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden.