Bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan (05-12-2019)

De gemeenteraad heeft op 28 november het bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de recreatieve bestemming naar een woonbestemming voor de in het plan opgenomen recreatiewoningen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat het gestelde in artikel 6.2 lid c. van de bouwregels is aangescherpt door toevoeging van het woord legale bouwwerken.

Verder is de toelichting behorende bij het bestemmingsplan als volgt aangevuld:
- aan bijlage 2 is een memo van Rijkswaterstaat toegevoegd m.b.t. het effect bij de woningen aan de noordzijde van de A28 ten gevolge van de te plaatsen containerwand;
- in paragraaf 4.12 en bijlage 6 van de toelichting is opgenomen dat geen m.e.r.-procedure voor het bestemmingsplan noodzakelijk is.

Besluit hogere grenswaarden:

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit van 29 oktober tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage.

Beroep

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 12 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00235-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).

Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.