Bestemmingsplan Buitengebied - Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan (05-12-2019)

De gemeenteraad heeft op 28 november het bestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan vastgesteld. Het bestemmingsplan  voorziet in het planologisch-juridisch vastleggen van het verblijfsrecreatieve gebruik van 6 recreatiewoningen op het park Ceintuurbaan. Tegelijkertijd wordt een omissie in het bestemmingsplan Buitengebied 2014 gerepareerd door het opnemen van een maximale oppervlakte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 12 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00242-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00235-/NL.IMRO.0243.BP00242-0002/)

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. C. vanden Bedem of mw. S. Duschka, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00242-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden)..