Bestemmingsplan Hierden Bosch - Molenweg 30 (09-07-2019)

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 het bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de bestaande woonsituatie waarbij de bedrijfsmogelijkheden en de wijzigingsbevoegdheid komen te vervallen.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 juli gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
  • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00215-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).