Gebiedsbeschrijving Buitengebied Harderwijk (19-03-2010)

De gemeente Harderwijk heeft besloten om voor het buitengebied een ‘Visie op hoofdlijnen’ op te stellen; een visie resulterend in een actualisering van het geldende Bestemmingsplan Buitengebied voor haar grondgebied.

De gemeente vind het nodig het geldende beleid voor het buitengebied te herijken. Het (bestemmingsplan)beleid is op onderdelen onvoldoende om een goed antwoord te geven op de hedendaagse vraagstukken. De aandacht voor het buitengebied hangt samen met tal van ontwikkelingen in het buitengebied. Zo neemt de agrarische functie in het gebied in belang af en nemen andere functies, zoals natuur, water en recreatie juist in belang toe. Deze veranderingen in het buitengebied vragen om een ander, actueel ruimtelijk kader. De nieuwe visie en het geactualiseerde bestemmingsplan dienen met deze beleidskaders rekening te houden. De gemeente heeft daarom aangegeven een 'Visie op hoofdlijnen' op de ontwikkeling van het plangebied te willen maken. Deze visie dient, indien noodzakelijk, uit te monden in een geactualiseerd bestemmingsplan voor het buitengebied. Het geldende bestemmingsplan kan daarbij zeer behulpzaam zijn bij de actualisering van het bestemmingsplan, omdat het een nog betrekkelijk recent plan betreft.

Een belangrijke stap tot het opstellen van een ‘Visie op hoofdlijnen’ is het uitvoeren van een inventarisatie naar de bestaande situatie en het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen in het plangebied. Onderzoek is verricht naar de bestaande bebouwing, het gebruik van deze bebouwing en de gronden en de landschappelijke en natuurwaarden in het plangebied. Met de inventarisatie is beoogd duidelijk in beeld te krijgen wat de huidige toestand en wat het huidige gebruik van de bebouwing en de waarden zijn. Op basis van de inventarisatiegegevens is vervolgens de bestaande situatie onderzocht en geanalyseerd. Het betreft een analyse van de inventarisatie en het onderzoek naar knelpunten, mogelijkheden en kansen voor het plangebied.

De volgende stap in het project is het opstellen van een ‘Visie op hoofdlijnen’. Deze visie heeft tot doel een duidelijke en actuele visie te formuleren op het plangebied.