Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (30-01-2017)

Het voorontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand is in voorbereiding. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter waarbij een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader wordt gecreëerd, waarbinnen een balans is gezocht tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woon en/of werkomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Voor de omgeving van de Boekhorstlaan wordt een leisureontwikkeling mogelijk gemaakt, gecombineerd met horecagelegenheden. Het plangebied bevat globaal de Rijksweg A28 en de gronden die zijn gelegen tussen de Rijksweg A28, bedrijvenpark Tonsel, spoorlijn, Ceintuurbaan en N302.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 2 februari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911. Dinsdag 21 februari (13.00 - 17.00 uur) en vrijdag 24 februari (09.00 uur - 15.00 uur) zijn in ieder geval gereserveerd voor afspraken. 

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00163-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).