Omgevingsvergunning Boekhorstlaan (04-07-2018)

Voorgeschiedenis

Voor de herontwikkeling van diverse percelen aan de Boekhorstlaan is op 20 september 2016 een omgevingsvergunning gevraagd. Op 4 april 2017 is de gevraagde omgevingsvergunning 1e fase verleend. Hiertegen is beroep aangetekend. Bij besluit van 1 november 2017 heeft de Rechtbank Gelderland het bestreden besluit vernietigd. De rechtbank heeft vastgesteld dat de aannames in de ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot verkeer onvoldoende zijn onderbouwd en dat het aspect luchtkwaliteit onvoldoende gemotiveerd is. Daarnaast heeft de rechtbank gesteld dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of het plan uitvoerbaar is. Initiatiefnemer Veluwe transferium Boekhorst (VTB) heeft tegen de vernietiging van het besluit hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

Nieuw besluit

In verband met de uitspraak van de Rechtbank heeft VTB een nieuw en verbeterd verkeersonderzoek uitgevoerd, alsmede een onderzoek naar luchtkwaliteit en geluideffecten vanwege de verkeersaantrekkende werking van de beoogde ontwikkeling. In dit onderzoek zijn de aannames die zijn gehanteerd met betrekking tot de gehele verkeersafwikkeling beter onderbouwd.  Daarnaast is door VTB aangetoond dat het plan uitvoerbaar is.

Ingevolge artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht kan er lopende de procedure een nieuw besluit worden genomen. Dit hebben  Burgemeester en wethouders dan ook op 26 juni 2018 gedaan.  De Raad van State is inmiddels op de hoogte gesteld van dit nieuwe besluit. De reeds ingediende (hoger) beroepen hebben van rechtswege dan mede betrekking op het nieuwe besluit tot vervanging van het bestreden besluit. Op deze wijze kan uiteindelijk bij de behandeling van het hoger beroep een finale beslissing op de omgevingsvergunning Ontwikkeling Boekhorstlaan worden verkregen.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 5 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw C. van den Bedem, tel 0341 411911. De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00180-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).