Omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 42

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een paardenstapmolen op het perceel Zuiderzeestraatweg 42 te Hierden.

De omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 42 ligt met ingang van 1 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00174-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).