Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Bouw & Infra Park (25-02-2019)

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infra Park voorziet in een formalisering van het gestelde in de in 2013 door de gemeenteraad vastgestelde Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Bouw & Infra Park. In de uitgangspuntennotitie wordt onder andere beschreven welke rol het Bouw & Infra Park speelt in de lokale en regionale economie en wat nodig is om het park toekomstbestendig te maken. Er worden mogelijkheden gezien voor een verdere functionele verbreding van het terrein, zodat een campus ontstaat, en het (gedeeltelijk) ontsluiten van het gebied voor recreatief medegebruik. Het terrein moet de functie krijgen van Poort naar de Veluwe. In essentie betreft het plan een actualisatie door het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het bestaande gebruik en de bestaande bebouwing. Het plangebied betreft het perceel van het Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00127-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).