Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan (16-07-2019)

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan voorziet in een wijziging van de recreatieve bestemming naar een woonbestemming voor de in het plan opgenomen recreatiewoningen.

Ontwerpbesluit hogere waarde

Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de transformatie van woningen van verblijfsrecreatie naar wonen op Park Ceintuurbaan mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 18 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:

  • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. vanden Bedem of mw. S. Duschka, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00235-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).

Aanmeldnotitie vormvrije M.e.r

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan. Het besluit en de aanmeldnotitie liggen met ingang van 18 juli gedurende 6 weken ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. 

Tegen deze beslissing is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk tenzij de beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn/haar belang treft. Eventuele bezwaren tegen de beslissing met betrekking tot de aanmeldnotitie kunnen in de procedure tegen het bestemmingsplan worden ingebracht. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem of mw. S. Duschka, tel 411911.