Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan (16-07-2019)

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan voorziet in het planologisch-juridisch vastleggen van het verblijfsrecreatieve gebruik van 6 recreatiewoningen op het park Ceintuurbaan. Tegelijkertijd wordt een omissie in het bestemmingsplan Buitengebied 2014 gerepareerd door het opnemen van een maximale oppervlakte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. vanden Bedem of mw. S. Duschka, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00242-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden)..

Aanmeldnotitie vormvrije M.e.r

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan. Het besluit en de aanmeldnotitie liggen met ingang van 18 juli gedurende 6 weken ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. 

Tegen deze beslissing is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk tenzij de beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn/haar belang treft. Eventuele bezwaren tegen de beslissing met betrekking tot de aanmeldnotitie kunnen in de procedure tegen het bestemmingsplan worden ingebracht. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem of mw. S. Duschka, tel 411911.