Veegplan Buitengebied 2018 (24-09-2018)

Met het ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied 2018 worden enkele omissies en nieuwe ontwikkelingen in het op 30 april 2015 vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied hersteld en/of meegenomen. Tevens wordt voorzien in de bij uitspraak van de Raad van State vernietigde planregels.

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op:

 • Korhoenlaan 1 en 1a waar de bestemming Wonen en een aanduiding kantoor is toegevoegd;
 • Zwaluwenweg 5 waar de begrenzing van het bouwvlak is aangepast;
 • de foutieve aanduiding intensieve veehouderij voor de percelen Lageweg 50, Hagenweg 4, Glindweg 16 en Polenweg 7 is vervallen;
 • Snippendalsweg 8 waar het bestemmingsvlak Bedrijf en de aanduiding opslag is vergroot;
 • Binnenweg 1 waar in de bouwregels bij de bestemming Wonen is opgenomen dat maximaal 500 m2 aan bijbehorende bouwwerken is toegestaan;
 • Luchtenburgweg 1 waar de bestemming Wonen is vergroot;
 • Stadslanderijen waar de afwijkingsmogelijkheid voor schuilgelegenheden is opgenomen;
 • Bovenweg 8 waar een agrarisch bouwvlak is gewijzigd in een bestemming Wonen;
 • Leuvenumseweg 70 (dierenasiel De Ark) waar de toegestane oppervlakte van gebouwen in overeenstemming is gebracht met de vergunde situatie;
 • Mheenlanden waar ten behoeve van natuurontwikkeling de wijzigingsbevoegdheid in artikel 34.3 is aangepast;
 • Kleine Mheenweg 25 waar het bestemmingsplan voor de jachthaven is aangepast aan de feitelijke situatie;
 • Lage Enkweg 35 de bestemming is aangepast aan de feitelijke eigendomssituatie;
 • Wijtgraaf 3 waar aan de bestemming Wonen de aanduiding aaneengebouwd is toegevoegd;
 • Strokelweg 4-6 (scouting) waar de gebruiksmogelijkheden zijn gewijzigd en de bouwregels anders vorm zijn gegeven (bouwvlak toegevoegd);
 • Zomerweg 6 waar de aanduidingen voor de aanwezige recreatiewoningen op het perceel in overeenstemming met de feitelijke en vergunde situatie zijn opgenomen;
 • Zuiderzeestraatweg 160/162 waar het bestemmingsvlak Wonen in overeenstemming is gebracht met de verleende omgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan);
 • Mheenlanden/Bloemkamp waar enkele percelen van Natuurmonumenten zijn bestemd als Natuur;
 • Molenweg 46 waar enkele bouwwerken bij het landgoed worden ingepast in het bestemmingsplan
 • Grensweg 1 waar na sloop van twee recreatiewoningen met bijgebouwen de bouw van één recreatiewoning en renovatie van een recreatie-tweekapper mogelijk wordt gemaakt;
 • Zuiderzeestraatweg 65 waarde bouw van maximaal 24 pensionvoorzieningen/wooneenheden mogelijk wordt gemaakt;
 • Zuiderzeestraatweg (nabij 79), perceel A 4627, waar de bouw van een vrijstaande woning met schuur mogelijk wordt gemaakt (functieverandering).

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 september 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, H. Maas, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00192-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomsten ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411911.