Bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink (17-07-2018)

De gemeenteraad heeft op 24 april het bestemmingsplan Drielanden – Groene Zoom gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op deze locatie 15 woningen te realiseren. De initiatiefnemer betreft hier een groep particulieren die optreedt als collectieve opdrachtgever, er is sprake van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De planlocatie ligt tussen de Groene Zoomweg en Fokko Kortlanglaan/Horloseweg. De Tuindersbrink is bestaande ontsluitingsweg van noord naar zuid. Het plangebied is globaal gelegen tussen de percelen Fokko Kortlanglaan 69 en 75 aan de zuidzijde en het Groene Zoompad aan de noordzijde.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat het bouwvlak en de aanduiding specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw voor de kavels 12 en 13 op de verbeelding is aangepast.

Besluit hogere grenswaarden:

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Het besluit van 1 mei voorziet in de vaststelling van een hogere waarde ten behoeve van de realisatie van de nieuwe woningen in het plangebied.

Beroep

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 26 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00197-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
  • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. M. den Braven, tel. 411911.