Structuurvisie Drielanden-West 2015 (04-11-2015)

De structuurvisie Drielanden-West is op 15 oktober door de gemeenteraad vastgesteld. In de Structuurvisie Drielanden-West 2015 worden de hoofdstructuur en de belangrijkste uitgangspunten omschreven  voor de gebiedsontwikkeling en de verdere verkavelingsplannen voor Drielanden-West. Het plangebied van de structuurvisie ligt in het zuidwesten van Harderwijk. Het gebied wordt aan de noordwestelijke zijde begrensd door de snelweg A28 met daarachter het Wolderwijd. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de Groene Zoomweg met daarachter de Groene Zoom, een landschappelijke zone van Harderwijk en Ermelo die deels wordt ontwikkeld tot recreatief uitloopgebied. Aan de oostzijde wordt de begrenzing gevormd door de al gerealiseerde of in ontwikkeling zijnde delen van Drielanden.

De structuurvisie Drielanden-West ligt met ingang van 5 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: afd. Ruimte, dhr.  D. van der Hoeven, tel. 411911. Het plan (NL.IMRO.0243.SV00157-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).