Fietsen

Harderwijk op de route naar Fietsstad

De afgelopen jaren was onze gemeente tweemaal volop in de race voor Fietsstad van Nederland. Helaas is Harderwijk het twee keer net niet geworden, maar werden het ’s Hertogenbosch (2011) en Zwolle (2013). Het onderzoeksrapport van de Fietsersbond “Harderwijk op de route naar Fietsstad” was voor ons aanleiding om onverminderd door te gaan met het fietsbeleid en het stimuleren van het gebruik van de fiets. Mede op basis van de evaluatie hebben wij wederom veel geïnvesteerd in het verder stimuleren van het fietsgebruik. Een zeer aantrekkelijk en compleet fietsnetwerk is ontstaan en het aantal fietsverplaatsingen neemt in Harderwijk nog steeds toe. Daarnaast zijn er aantrekkelijke stallingsmogelijkheden, worden schoolroutes en –omgevingen verkeersveilig gemaakt en wordt nu volop ingestoken op het obstakelvrij fietsen in Harderwijk. Zo worden fietspaden verbreed, overbodige fietspaaltjes verwijderd, speciale ribbelmarkering aangebracht en zijn er e-bike dagen voor ouderen. De aanbevelingen uit het rapport zijn nadrukkelijk overgenomen.

Fietsprojecten

Om het gebruik van de fiets verder te stimuleren en comfortabeler te maken, is een aantal projecten al uitgevoerd of nog in voorbereiding. De aanleg van een fietsbrug over de A28 is hier één van en eind december 2014 is deze aantrekkelijke fietsverbinding tussen de wijken Drielanden en Stadsweiden in gebruik genomen. Door de aanleg van deze fietsbrug over de A28 heeft Drielanden nu een directe verbinding met de binnenstad van Harderwijk, zeer comfortabel, direct en verkeersveilig. In 2015 zullen nog een aantal fietsprojecten in uitvoering worden gebracht, zoals een vrij liggend fietspad langs de Strokelweg en een vrij liggend fietspad langs de Burgemeester de Meesterstraat. Ook zal worden begonnen met de realisatie van een vrij liggend fietspad door de Mheenlanden tussen Harderwijk en Hierden.

Uit de Mobiliteitsvisie en de evaluatie van het voorgaande GVVP uit 2003 is naar voren gekomen dat de fiets naar de toekomst toe een nog sterkere rol moet gaan spelen in het verkeerssysteem. Er zal ingezet moeten worden op een verdere kwaliteitssprong van het fietsnetwerk (inclusief het aanvullen van ontbrekende schakels) en de fietsvoorzieningen (inclusief voldoende aanbod van stallingvoorzieningen, oplaadpunten voor elektrische fietsen etc.). Dit is verwoord in het vigerende GVVP van 2010.

Fietsnetwerk

Bij het opstellen van het fietsnetwerk hebben zogenaamde wenslijnen een belangrijke rol gespeeld. In Harderwijk is het minimaal van belang dat de binnenstad, het NS-station en publiekstrekkende voorzieningen als scholen en het ziekenhuis, goed per fiets bereikbaar zijn vanuit alle overige delen van de kern. Met betrekking tot de fietsstructuur valt op dat een groot deel van de voorzieningen is gekoppeld aan de hoofdstructuur van het autoverkeer (aangevuld met kortsluitende routes). Daarnaast zijn voor fietsers nog exclusieve routes en doorsteekjes nodig om tot een compleet en samenhangend netwerk te komen. Met de extra kortsluitende routes wordt tevens de maaswijdte van het netwerk voor de fiets verkleind, zodat fietsers altijd snel op een hoofdfietsroute komen.
Tussen Stadsweiden en het bedrijventerrein Lorentz loopt een snelle fietsroute. Langs het Westeinde en de Vitringasingel is aan de noordzijde een in twee richtingen te berijden fietspad, deze sluiten aan op de Kuipwal en de Scheepssingel. In de plannen voor het Waterfront zal dit fietspad, zoals al aangegeven, worden doorgetrokken langs de Burgemeester de Meesterstraat naar de tunnel onder de N302 richting de Lorentzstraat.

Fietsenstallingen

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in stallingvoorzieningen, waaronder een stalling bij het Hortuspark en een bewaakte fietsenstalling op de Academiestraat. Andere stallingen in de binnenstad zijn te vinden bij de Vuldersbrink, het Milieucentrum, Luttekepoortstraat, het Klooster en aan het begin van de Smeepoortstraat.

Het aantal en de kwaliteit van de stallingvoorzieningen zijn van belang bij de afweging van de vervoerwijzekeuze. Het veilig kunnen stallen van de fiets speelt hierbij een belangrijke rol. Stallingen bij alle belangrijke activiteitencentra, bij het NS-station en het busstation moeten het fietsgebruik een positieve impuls geven. Uitgangspunt bij het stallingbeleid is dat het aanbod de vraag dekt en dat het type voorziening is afgestemd op de aard van de bestemming. Fietsenstallingen moeten dicht bij de herkomst of bestemming liggen, goed bereikbaar zijn, beveiliging bieden tegen diefstal en tegen een redelijke prijs (bij voorkeur gratis) beschikbaar zijn, zo mogelijk overdekt zijn, vlot te gebruiken zijn en goed onderhouden te worden.

Capaciteit fietsenstallingen binnenstad

Sinds 2010 kan het winkelend publiek de fiets, als stimulans voor het fietsgebruik, vrijwel in het hart van het kernwinkelgebied (Academiestraat) gratis bewaakt stallen. Met deze bewaakte fietsenstalling heeft de binnenstad er 200 plaatsen bij. De stalling is open van een halfuur voor opening van de winkels tot een halfuur na sluitingstijd. Ook zijn kleine reparaties zoals band plakken en repareren van verlichting mogelijk. In 2010 is ook de fietsenstalling in het Hortuspark uitgebreid van 75 naar circa 200 plaatsen en is aan de Smeepoortstraat (bij het trafohuisje) een fietsenstalling van circa 40-50 plaatsen gerealiseerd. In totaliteit betekent bovenstaande een uitbreiding van circa 375 plaatsen. De meeste fietsen zijn tegenwoordig uitgerust met een prima standaard. Om, aanvullend op de fietsenstallingen aan de rand in de binnenstad, fietsers in de binnenstad te begeleiden in het stallen van de fiets, worden vakken in de bestrating aangebracht met een aanduiding. Fietsenklemmen in de straten van de binnenstad zijn dan overbodig (zie ook ‘Inrichtingvisie openbare ruimte binnenstad’). Waar toch voor fietsenklemmen gekozen wordt (bijvoorbeeld om overlast voor voetgangers tegen te gaan), wordt voor de ‘Tulip’ fietsenklem gekozen.

Capaciteit fietsenstallingen NS-station

De groei van reizigers per spoor wordt mede gefaciliteerd/gestimuleerd door het aanbieden van voldoende (hoogwaardige) fietsenstallingen. Het aantal fietsklemmen bij het NS-station is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. De gemeente heeft samen met de provincie Gelderland en NS in de laatste paar jaar acties ondernomen om het stallen van fietsen in de overdekte en afgesloten stalling bij het NS-station aantrekkelijker te maken. Zo is in en rond de stalling de sociale veiligheid verbeterd door het nemen van bouwkundige maatregelen die het zicht verbeteren en meer licht toelaten.
Investeren in de fiets

Onder de drukke provinciale weg N302 zijn een drietal fiets- en voetgangerstunnels gerealiseerd om fietsers (verkeers- en sociaal-) veilig en snel vanuit de richting van Nunspeet/Hierden en de woonwijk Frankrijk richting het centrum te laten verplaatsen. De tunnels zijn met veel licht en doorzicht sociaal veilig aangelegd. Komende vanaf de Veluwe (Ermelo) is er een fietsbrug aangelegd over de drukke Ceintuurbaan zodat fietsers ook hier snel, veilig en comfortabel van buiten Harderwijk naar het centrum en andere voorzieningen, zoals scholen, station en ziekenhuis kunnen fietsen v.v. Tenslotte is de brug voor langzaam verkeer over de A28 en de spoorlijn Amersfoort - Zwolle aangepast en voorzien van fietsvriendelijke hellingen.

Aanvullend op de aanleg van diverse ongelijkvloerse fietskruisingen zijn diverse fietspaden nieuw aangelegd, gereconstrueerd, verbreed en van een asfalt laag voorzien. Hierdoor zijn er aantrekkelijk fietsroutes ontstaan van de ene kant van de stad (woonwijk Drielanden) via het centrum naar de andere kant van de stad (bedrijventerrein Lorentz).

De recreatieve fietspaden, met een lengte van circa 9 kilometer, die zijn overgenomen van de Recreatiegemeenschap Veluwe, zijn in 2014 gereconstrueerd zodat er voor de recreatieve fietser weer comfortabele en aantrekkelijke routes zijn.