Bestemmingsplan Frankrijk (18-11-2009)

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 30 oktober 2009 uitspraak gedaan inzake het ingediende beroep tegen het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan “Frankrijk”.
Met deze uitspraak is het besluit van Gedeputeerde Staten gedeeltelijk vernietigd voor zover dat betrekking heeft op het plandeel Vlierburgweg 4 met de bestemming “woondoeleinden/historische linten” met de aanduiding “wijzigingsbevoegdheid V”.

Voor het overige is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.02430000356-) is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.