Bestemmingsplan Friesegracht - Stationslaan 112 onherroepelijk (30-10-2017)

De volgende, met toepassing van de coördinatieregeling (art. 3.30 Wro), genomen besluiten zijn onherroepelijk geworden:
- het bestemmingsplan Friesegracht – Stationslaan 112;
- de omgevingsvergunning Stationslaan 112 voor de activiteiten bouwen en inrit;
- besluit hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh).

Het bestemmingsplan Friesegracht - Stationslaan 112 (NL.IMRO.0243.BP00176-0002) is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).