Omgevingsvergunning Friesegracht - Johanniterlaan 1 (22-08-2018)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de 1e fase realisatie van een appartementencomplex op de locatie van het voormalige postkantoor aan de Johanniterlaan 1 te Harderwijk.

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met het besluit tot vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van het appartementencomplex mogelijk gemaakt.

De omgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 (1e fase) en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 23 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, mw. T. Wendt, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00212-0002) en het besluit hogere waarden kunt u ook raadplegen via de landelijke website  http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).