Ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp - Molenweg 34 (13-12-2016)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouw en het gebruik van enkele bestaande paviljoens op het terrein van Parkhotet Hierden, Molenweg 34, ten behoeve van de realisatie van een zorgvoorziening met huisvesting en dagbesteding van de WoonZorg Combinatie Overijssel.

De ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp - Molenweg 34 ligt met ingang van 22 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00184-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).