Lorentz III Beheersverordening voor 2017 (07-06-2017)

De beheersverordening Lorentz III 2017 is op 1 juni door de gemeenteraad vastgesteld. Met de beheersverordening wordt de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader vastgelegd. Het ruimtelijke beleid voor dit plangebied dat nu is neergelegd in het bestemmingsplan Lorentz-oost, wordt vervangen door deze beheersverordening. De bestaande rechten en plichten blijven in stand  en er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Het plangebied is globaal gelegen tussen de Newtonweg, Ooster Mheenpad, Kleine Mheenweg en Zuiderzeestraatweg, met dien verstande dat de percelen aan de Zuiderzeestraatweg niet meegenomen worden. Deze percelen zijn al meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2014.

De beheersverordening Lorentz III 2017 treedt de dag na publicatie in werking en ligt met ingang van 8 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beheersverordening is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BV00194-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).