Ruimtelijke plannen

Hoe de ruimte in Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien wordt geregeld in ruimtelijke plannen. Zowel het Rijk, de Provincies en de Gemeente maken plannen voor de beperkte ruimte. Hoe deze plannen tot stand komen is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen.

Plannen per wijk

U kunt de verschillende plannen in ontwikkeling en de geldende plannen op de wijkpagina's bekijken.

Gemeentelijke structuurvisie

Een structuurvisie geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling. Het is er op gericht om een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aangaan. Het Structuurplan geeft de hoofdlijnen aan van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Harderwijk, Hierden en omgeving voor de komende jaren.

Gemeentelijk bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen. Een toelichting, een verbeelding (kaart) en de (plan)regels. De toelichting is er voor om de bedoeling van het plan te verduidelijken. Juridische binding hebben alleen de regels en de verbeelding. Op de verbeelding wordt de precieze bestemming aangegeven. De regels geven de voorwaarden die aangehouden moeten worden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden. Uit de voorstaande twee alinea's blijkt wel dat de juiste bestemming met de juiste bouwvoorschriften erg belangrijk zijn als u iets wilt ondernemen of bouwen.

De gemeente maakt regelmatig nieuwe bestemmingsplannen. Dit kan gebeuren om een bestaand gebied beter te beheren (het oude bestemmingsplan is aan herziening toe) en/of om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is een oud bedrijventerrein dat geschikt wordt gemaakt voor woningbouw.

Een bestemmingsplanprocedure is omgeven met waarborgen (o.a. mogelijkheid indienen zienswijzen en bedenkingen) en duurt daarom lang. Na vaststelling door de gemeenteraad kan hierover nog het oordeel van de rechter (Raad van State) worden gevraagd.

Raadplegen ruimtelijke plannen

Een groot aantal plannen is in te zien op deze website via de wijkpagina's.

Nieuwe plannen die na 1 januari 2010 ter inzage worden gelegd zijn ook te raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans).

Beleidsregels en -nota's

We leven in een dynamische maatschappij. Om op een goede eenduidige wijze in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen worden beleidsregels en/of -nota's opgesteld. Daarin wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met een bepaalde ontwikkeling. Deze beleidsregels en/of -nota's worden vervolgens opgenomen in ieder nieuw bestemmingsplan of kunnen als basis dienen bij de beoordeling van initiatieven.