Bouw en verbouwing, welstand

 • Samenvatting

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandseisen, u vind de welstandsnota op de pagina beleidsregels. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

  Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, of het plaatsen van reclame, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK). Deze commissie beslist adviseert de gemeente of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen uit de welstandsnota.

  Als u bouwplan voldoet aan de criteria voor veel  voorkomende bouwwerken, zoals dakkapellen of aanbouwen uit hoofdstuk 2 en 3 van de welstandnota, dan wordt uw bouwplan niet voorgelegd aan de CRK.

 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u zien of u een vergunning nodig hebt om te kunnen (ver)bouwen. Hier kunt u ook direct de aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bekijkt of uw bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan en welstand. Ook kan de gemeente, indien nodig, een advies vragen aan de welstandscommissie.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • gevelindeling
  • massa
  • maat en schaal
  • detaillering
  • materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen)
 • Wat heb ik nodig?

  • uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)
  • tekeningen van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100)
  • details over het uiterlijk van de bebouwing
  • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
  • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken
 • Aanvullende informatie

  Vraag een principeoordeel aan

  Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een tekening te maken van wat u wilt bouwen en deze tekening aan de welstandscommissie voor te leggen. U kunt hiervoor een verzoek doen via het formulier verzoek vooroverleg (pdf, 0,1 MB).De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.