Grond kopen, huren of pachten

 • Samenvatting

  De gemeente is eigenaar van percelen grond in de gemeente. Soms kunt u een perceel grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Het kan dan gaan om bouwkavels, landbouwgrond, groenstroken of andere grond.

  Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u een pacht- of huurovereenkomst aan, dan krijgt u de grond in gebruik tegen betaling van een pacht of huursom. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor agrarische doeleinden.

 • Wat moet ik doen?

  Onderzoek of u het perceel grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. In een 'Kadastraal bericht eigendom' ziet u of u de grond beperkt mag gebruiken. Dit bericht bestelt u bij het Kadaster.

  Neem daarna contact op met de gemeente over het betreffende perceel grond.

 • Hoe werkt het?

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt op welke wijze de grond wordt verkocht. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u de mogelijkheid te geven op de grond te bieden.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor agrarische doeleinden.

  Heeft u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan kunt u niet zomaar gaan bouwen op deze grond. U moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het bestemmingsplan staat toe dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U heeft een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

  Bent u geen eigenaar van de grond en hebt u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

 • Aanvullende informatie

  Verschil tussen huur en pacht

  Grond die gepacht wordt, is alleen bestemd voor het bedrijfsmatig uitoefenen van landbouw. In tegenstelling tot een huurovereenkomst, moet een pachtovereenkomst in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een pachtovereenkomst wordt altijd aangegaan voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook aangegaan worden voor onbepaalde tijd.

  Bodemvervuiling

  Het is belangrijk dat u voldoende informatie hebt over eventuele verontreiniging van de grond die u wilt kopen. De verkoper moet u hierover informatie (kunnen) geven en u de gelegenheid geven een bodemonderzoek te laten uitvoeren. De toestand/kwaliteit van de bodem moet blijken uit een recent bodemonderzoek. Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of er sprake is van bodemverontreiniging.