In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

 • Samenvatting

  Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Denk aan aanvragen om een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een voorziening op grond van de Wmo of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren.

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen door het speciale Formulier ingebrekestelling in te vullen. Hierin vraagt u de gemeente binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

 • Wat moet ik doen?

  Download het Formulier ingebrekestelling en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Beslistermijn

  De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. In de wet staat meestal binnen welke termijn de gemeente moet beslissen.

  Is er geen wettelijke termijn, dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dit kan enkele dagen of weken zijn, maar soms ook langer. De gemeente moet u in elk geval binnen 8 weken bericht sturen. Dit kan de beslissing zijn, maar ook een brief waarin staat wanneer u de beslissing krijgt. In deze brief kan een termijn staan van meer dan 8 weken.

  Verlengen beslistermijn

  Heeft de gemeente meer tijd nodig om een goede, weloverwogen beslissing te nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift, dan kan zij de beslistermijn verlengen. Dit kan in de volgende situaties:

  • De gemeente verwacht dat zij geen beslissing kan nemen voor het einde van de wettelijke termijn of de redelijke termijn. U krijgt hiervan bericht. In dit bericht staat ook binnen welke termijn de gemeente wel een beslissing neemt.
  • U moet aanvullende informatie geven zodat de gemeente een goede beslissing kan nemen.
  • U hebt zo veel informatie gegeven dat de gemeente niet binnen de beslistermijn kan beslissen.
  • De gemeente moet noodzakelijke informatie uit het buitenland opvragen.
  • U hebt schriftelijk ingestemd met verlenging van de beslistermijn.
  • Als de vertraging (gedeeltelijk) aan u te wijten is. Bijvoorbeeld omdat u benodigde bewijsstukken niet op tijd aan de gemeente hebt gegeven.
  • Als er sprake is van overmacht.

  In al deze gevallen hebt u niet meteen recht op een dwangsom en kunt u niet direct beroep instellen.

  De gemeente in gebreke stellen

  Is de beslistermijn voorbij en hebt u nog geen beslissing van de gemeente op uw aanvraag of bezwaarschrift? Stuur dan een speciaal formulier naar de gemeente waarin u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Dit heet een ingebrekestelling.

  Beslist de gemeente niet binnen deze 2 weken? U hebt dan recht op een dwangsom. Ook kunt u direct beroep instellen bij de rechter.

 • Aanvullende informatie

  Na ontvangst van uw formulier heeft de gemeente nog 2 weken de tijd om een beslissing te nemen. Doet de gemeente dit niet, dan heeft dit de volgende gevolgen:

  • U hebt recht op een dwangsom voor elke dag na de beslistermijn waarop de gemeente geen beslissing heeft genomen. De eerste 14 dagen is de dwangsom € 20 per dag, de volgende 14 dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. U krijgt de dwangsom niet meer dan 42 dagen met een maximum van € 1.260.
  • U kunt direct beroep instellen bij de rechtbank. U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken. Verklaart de rechter het beroep gegrond, dan moet de gemeente alsnog binnen 2 weken beslissen. Ook stelt de rechtbank een dwangsom vast voor het geval de gemeente niet binnen 2 weken beslist. De hoogte wordt bepaald door de rechter.