Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Samenvatting

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

 • Wat moet ik doen?

  • U kunt een Wob-verzoek schriftelijk (per brief of fax) indienen.
  • De gemeente heeft de elektronische weg (nog) niet opengesteld. Dit betekent dat wij geen verzoeken per e-mail accepteren.
  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U hebt dan recht op een dwangsom en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling.

  Afwijzen Wob-verzoek

  De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

 • Hoe werkt het?

  Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek.
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.
 • Aanvullende informatie

  De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met 4 weken.

  Uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur is dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Zo krijgt u meer inzicht in het handelen van de overheid en haar besluitvorming. De Wob regelt dit en geeft uitzonderingen wanneer de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden.