Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Samenvatting

  Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. Hieraan zijn  regels verbonden. Voor regulier onderhoud is geen vergunning vereist.

 • Wat moet ik doen?

  Vooroverleg

  Neem vóórdat u een vergunningaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

  Aanvraagprocedure

  Doe allereerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u vragen over de te volgen procedure, neem dan altijd contact op de gemeente.

  Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. Als bedrijf kunt u de aanvraag ook digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Stuur het papieren formulier per post naar de gemeente.

  Aanvragen omgevingsvergunning gemeentelijk

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).
  • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de gemeente. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Aanvragen omgevingsvergunning rijksmonument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en zo nodig aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ligt het rijksmonument buiten de bebouwde kom, dan vraagt de gemeente zo nodig ook advies aan de provincie.
 • Hoe werkt het?

  In veel gevallen hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten waarvoor u een vergunning nodig hebt zijn als monument aangewezen door Rijk, provincie of gemeente. Dit zijn niet alleen gebouwen, maar bijvoorbeeld ook parken of standbeelden.

  Voor werkzaamheden aan een archeologisch rijksmonument hebt u een archeologische monumentenvergunning nodig.

  Voor rijksmonumenten (gebouwd) en gemeentelijke hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

  • slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van (een deel) van het monument
  • herstellen of (laten) gebruiken van het monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

  Geen vergunning nodig

  U hebt géén vergunning nodig voor gewoon onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die erop gericht zijn om te behouden wat er is. Dit geldt voor werkzaamheden aan rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten. Denk hierbij aan het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen.

  U hebt ook géén vergunning nodig voor werkzaamheden aan het interieur die de monumentale waarde niet aantasten.

  Wij adviseren om contact op te nemen met de gemeente om te checken of u een vergunning nodig heeft of niet.

 • Wat kost het?

  Een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument kost € 61,10.

 • Aanvullende informatie

  Aanvraag vergunning gemeentelijk

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

  Aanvraag vergunning rijksmonumenten

  Vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en/of provincie, dan beslist zij binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag om een omgevingsvergunning. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

  Vraagt de gemeente geen advies aan de Rijksdienst, dan beslist zij binnen 8 weken.

  Beschermde stads- en dorpgezichten

  De bescherming van stads- en dorpgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wabo. In dit plan wordt rekening gehouden met de vastgestelde cultuurhistorische waarden van het gezicht. Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

  Let op!

  Houd er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren.

  Informatie over de aanschaf, restauratie en het behoud van rijksmonumenten vindt u in de Kennisbank van monumenten.nl.