Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Samenvatting

  Wilt u een gebouw of een deel daarvan gaan slopen, dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. Als er bij de sloop asbest wordt verwijderd moet u altijd een sloopmelding doen. Wordt er geen asbest verwijderd, maar komt er wel meer dan 10 m3 andersoortig sloopafval vrij, dan moet u ook een sloopmelding doen.

  Het kan zijn dat u voor de sloop ook een omgevingsvergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u een monument wilt slopen.

 • Wat moet ik doen?

  De sloopmelding doet u via het Omgevingsloket online. Als particulier kunt u de melding direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. Als bedrijf heeft u voor de digitale aanvraag eHerkenning nodig. Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor de sloop, dan kunt u de aanvraag hiervoor ook via Omgevingsloket online indienen. Dit kunt u tegelijk doen met de sloopmelding.

  Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u met de sloopwerkzaamheden wilt beginnen. Soms kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
  • U voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Minimaal 2 werkdagen voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

 • Hoe werkt het?

  U hebt in het algemeen geen vergunning nodig om te mogen slopen. Gaat u slopen dan moet u wel meestal een melding doen. Soms kunt u zelfs slopen zonder dit te melden.

  U bent verplicht een sloopmelding te doen in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop wordt asbest verwijderd

  Gaat u sloopwerkzaamheden uitvoeren aan een erkend monument of een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? U moet dan een sloopmelding doen én een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij de sloopmelding moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • kadastraal nummer
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen

  Afhankelijk van de werkzaamheden hebt u verder een of meerdere rapporten nodig. Deze rapporten moet u samen met het meldingsformulier indienen. Het kan gaan om de volgende rapporten:

  • een asbestinventarisatierapport opgesteld door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf: als u verwacht dat er asbest vrijkomt bij de werkzaamheden
  • sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
  • rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
  • rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken
 • Aanvullende informatie

  4 weken na de ontvangstdatum van uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloopwerkzaamheden. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is. Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de werkzaamheden.

  Krijgt u bericht dat uw melding niet in orde is? Doe dan een nieuwe sloopmelding die wel aan de eisen voldoet. De termijn van 4 weken geldt dan opnieuw vanaf de ontvangstdatum.

  Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.