Subsidie waardering voor maatschappelijke inzet

 • Samenvatting

  De waarderingssubsidie is bedoeld als ondersteuning van de activiteiten van uw organisatie. Er is geen directie relatie tussen de kosten van uw activiteiten en het subsidiebedrag. Uw vereniging of club kan een waarderingssubsidie krijgen per huishouden dat lid is en in de meeste gevallen een basisbedrag van € 250,-.

  Er zijn subsidiemogelijkheden voor:

  Bewonersorganisaties

  • activiteiten organiseren gericht op belangenbehartiging, ledenbinding en verbetering van de eigen leefomgeving
  • onder de leden tenminste 15 huishoudens in Harderwijk hebben die contributie betalen

  Jeugdsport

  • organisaties die in Harderwijk wonende jeugdleden hebben van 4 tot en met 23 jaar

  Jeugdvrijwilligerswerk

  • activiteiten organiseren voor hun in Harderwijk wonende jeugdleden van 4 tot en met 23 jaar
  • de regeling is niet van toepassing op sportorganisaties, schoolverenigingen, en op religieuze activiteiten zoals catechisatielessen of zondagsscholen.

  Wijkorganisaties

  • activiteiten organiseren die aantoonbaar zijn gericht op alle bewoners van een wijk of een aantal wijken
  • het werkgebied heeft de instemming heeft van het college van B&W

  Amateurkunst

  • groepsgewijze activiteiten organiseren voor mensen die actief, maar niet beroepsmatig kunst beoefenen
  • jaarlijks tenminste 1 openbare voor iedereen toegankelijke presentatie in Harderwijk organiseren waarin de artistieke producten van de leden worden getoond
  • tenminste 15 betalende leden hebben die regelmatig werken aan artistieke producties en de prestentatie daarvan

  Ouderenbonden

  • activiteiten voor ouderen van 55+ organiseren gericht op ontmoeting, educatie, voorlichting en belangenbehartiging
 • Hoe werkt het?

  Jaarlijks stelt het college subsidieplafonds vast voor de verschillende onderdelen. Budgetten 2020:

  • Bewonersorganisaties: € 8.370,- 
  • Jeugdsport: € 30.283,-
  • Jeugd- en jongerenwerk(vrijwilligers): € 25.701,-. Bij het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk worden verschillende wegingsfactoren toegepast, waarbij de eerste leden een zwaarder gewicht meekrijgen.
  • Wijkorganisaties:  € 11.451,-
  • Amateurkunst: Zang € 17.140,-,  Muziek € 26.006,-, Theater € 6.077,-, Dans/audiovisueel/beelden/literair € 831,-
  • Ouderenbonden: € 6.583,-

  Het bedrag wat uw organisatie per lid aan subsidie krijgt, hangt af van het totale aantal leden van alle aanvragen samen. De budgetten per (sub)onderdeel worden verdeeld over dat totale aantal. Zo wordt het bedrag per lid bepaald.

  Voor informatie en toezending van een aanvraagformulier kunt u terecht bij Marian van Straten via tel. 411 911. Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 maart bij de gemeente zijn ingediend. Aanvragen die na 1 maart bij ons binnenkomen worden niet-ontvankelijk verklaard. Heeft u al eerder een waarderingssubsidie ontvangen, dan krijgt u automatisch een nieuw aanvraagformulier toegestuurd.

  Als u subsidie heeft ontvangen en er zijn wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de besteding, dan moet u dit melden via het meldingsformulier wijzigingen.

  Voor vragen neem contact op met de gemeente via info@harderwijk.nl of (0341) 411 911.

 • Aanvullende informatie

  De deelverordening kunt u vinden op de pagina Deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet.