Omgevingsvergunning Tweelingstad - Boerhaavelaan 8 (09-03-2018)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 49 woon-/zorgappartementen op het perceel Boerhaavelaan 8 te Harderwijk.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 15 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag nadat het besluit aan aanvrager bekend maakten (dit is de dag na de datum die achter de vergunning staat vermeld). U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. F. van der Spek, tel. 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00202-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).