Omgevingsvergunning Tweelingstad - Het Sportcluster Slingerbos (24-07-2019)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een nieuwe accommodatie voor Het Sportcluster Slingerbos op het perceel Slingerbos 1.

De omgevingsvergunning Tweelingstad – Het Sportcluster Slingerbos ligt met ingang van 1 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel 411911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00233-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).