Verkeer

Verkeer en vervoer is iets waar u als bewoner of bezoeker van Harderwijk dagelijks mee te maken heeft. Of het nu gaat om de verkeersveiligheid in uw woonomgeving, een bezoekje per fiets, auto of bus naar de binnenstad, parkeren of het veilig en snel kunnen bereiken van een bestemming buiten de gemeente Harderwijk, u heeft dagelijks met aspecten van verkeer en vervoer te maken. Zaken zoals reconstructies van wegen, verkeersveiligheid, parkeren, fietsen en het openbaar vervoer zijn dan ook belangrijke aandachtsgebieden voor de gemeente.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een item waar binnen de gemeente veel aandacht voor is. Afgelopen jaar is de inrichting van woonwijken tot 30 km/u zones met bijbehorende infrastructurele maatregelen afgerond. Ook het buitengebied is ingericht als 60 km/u zone. Er moeten nog wel wat puntjes op de i gezet worden maar daar wordt aan gewerkt.

Verkeersveiligheid blijft echter een punt van aandacht ook nu Harderwijk al Duurzaam Veilig is ingericht. De verkeersveiligheid is namelijk altijd te verbeteren. Naast het realiseren van bijvoorbeeld drempels en wegversmallingen wordt ook aandacht besteed aan hoe we het gedrag van de weggebruiker kunnen verbeteren. Op scholen wordt hier in samenwerking met 3VO aandacht aan gegeven, er zijn rijvaardigheidstrainingen voor ouderen en diverse andere projecten. Ook publiceert de gemeente artikelen in de krant waar bijvoorbeeld de verkeersregels nog eens onder de aandacht worden gebracht. 

Verkeersbesluiten

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare wegen die bij haar in beheer en onderhoud zijn. Om het verkeer in goede banen te leiden zijn vaak verkeersmaatregelen nodig. Als er verkeersborden of andere maatregelen nodig zijn die een verbod of gebod betekenen, kan de gemeente die niet zomaar plaatsen. Daarvoor moet eerst een zogenaamd verkeersbesluit worden genomen. Dit bepaalt de Wegenverkeerswet. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd zo’n besluit te nemen.

Beleidsdoelstellingen

De gemeente Harderwijk heeft een beeld vastgesteld in de mobiliteitsvisie (pdf, 11,1 MB) in welke richting de gemeente wil ontwikkelen/positioneren in relatie tot het verkeer. De Mobiliteitsvisie is als het ware een verdieping van de verkeerskundige component uit de ‘Stadsvisie’. Dit beeld geeft richting aan het verkeers- en vervoersbeleid (inclusief maatregelen) voor de kortere termijn, dat uitgewerkt is in het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan) (pdf, 19,7 MB). In dit GVVP staat verwoord, binnen de meegegeven kaders vanuit de Mobiliteitsvisie, welke doelstellingen worden nagestreefd op het gebied van de verkeersveiligheid, het parkeren, openbaar vervoer en het fietsbeleid en hoe deze doelstellingen bereikt kunnen worden. uitvoeringsprogramma). 

In de parkeernormennota zijn specifieke, toepasbare en uniforme parkeernormen vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Harderwijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de documentatiepagina op onze pagina's over parkeren.