Water

Water is niet uit onze gemeente weg te denken. Als Hanzestad (handeltransport over water) en Vissersgemeenschap heeft water altijd een prominente rol gespeeld voor Harderwijk en omgeving. Het belang is heden ten dage meer opgeschoven naar waterbeleving in combinatie met natuur, recreatieve en toeristische functies (Veluwerandmeren en watersport). Ook in verband met natuur en milieu wordt in toenemende mate rekening gehouden met waterkwantiteit en -kwaliteit. Zo wordt de Hierdense beek door het Waterschap gezien als een van de belangrijkste beken van de Veluwe, vooral door zijn cultuurhistorische en ecologische meerwaarde.

Eigenlijk speelt water nog steeds bij elke ontwikkeling in onze gemeente een belangrijke rol, hoewel vaak onopvallend. Voor u als burger gaat het om schoon drinkwater, afvoer van afvalwater via ondergrondse riolering, water in de singel of vijver en droge voeten als de weergoden ons wat minder gunstig gezind zijn. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat deze zaken goed geregeld zijn. Er zijn echter genoeg voorbeelden uit binnen- en buitenland dat dit niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor de meeste wateraspecten (met uitzondering van drinkwater en oppervlaktewater).

Maatregelen in verband met water(overlast) zijn kostbaar, vaak ingrijpend voor de omgeving en hebben een lange invloedstermijn. Het is daarom belangrijk om proactief met wateraspecten om te gaan. Dit betekent dat bij elke ontwikkeling in het vroegste stadium getoetst moet worden hoe om te gaan oppervlaktewater (recreatie), grondwater, hemelwater en afvalwater en hoe waterstructuren ingepast kunnen worden in overige infrastructuur (wegen en groen). Daar staat tegenover dat er bestuurlijk en politiek vaak maar weinig eer aan “water” te halen valt. Anderzijds kunnen de gevolgen desastreus zijn als dit onderwerp verwaarloosd wordt. In de vorm van diverse beleidsstukken wordt verantwoord waar daarbij de gewenste balans ligt tussen maatschappelijke kosten en baten.

Waterplan

Het Waterplan Harderwijk 2013 - 2018 (pdf, 6,3 MB) is een gezamenlijk plan van de gemeente en het waterschap. Met dit plan willen beide partijen, samen met burgers, verenigingen en andere betrokkenen, verder werken aan het verbeteren van het water in Harderwijk. We willen beter omgaan met het oppervlaktewater, maar ook met het grondwater en met het afvalwater dat door het riool stroomt. We willen knelpunten oplossen en kansen beter benutten. In dit waterplan staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan uitvoeren.

Meer informatie

U kunt algemene informatie over diverse (afval)water gerelateerde onderwerpen vinden bij stichting Rioned via www.riool.info.

Heeft u vragen over:

  • wateroverlast door langdurig water op straat bij hevige neerslag
  • onderhoud aan sloten/duikers

Neem dan contact op met Snel Herstel via snelherstel@harderwijk.nl of 0341 411 333.

Heeft u vragen over peilbeheer, waterkwaliteit of  beschoeiing van singels/grachten en vijvers neem dan contact op met Waterschap Vallei en Veluwe, via www.vallei-veluwe.nl of (055) 527 2911.

Heeft u vragen over:

  • het aanvragen van een watervergunning (bouwen in of nabij waterkering/watergang, onttrekken of lozen van bemalingswater etc.);
  • hoe om te gaan met afvoer van overtollig hemelwater of grondwater;
  • grondwaterstanden
  • watergerelateerde projecten (bijvoorbeeld rioolvervanging)
  • overige watergerelateerde onderwerpen

Neem dan contact op met het secretariaat van afdeling Inrichting Openbare Ruimte via 0341 411 911.

Heeft u vragen over het project Waterfront kijk dan op de website http://www.waterfrontharderwijk.nl.