Inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades (26-06-2019)

Het voorontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades vormt de planologisch-juridische basis van het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied van Waterfront. In het plan is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor de omgeving. Het bestemmingsplan vervangt bij inwerkingtreding (delen van) de volgende ruimtelijke plannen:

  • bestemmingsplan N302 (2007)
  • bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008)
  • uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Waterstad fase 3 (2011)
  • uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard (2015)

Het plangebied is globaal gelegen tussen de provinciale weg N302 aan de noordoostzijde, de Burgemeester de Meesterstraat aan de zuidoostzijde, de Havendijk en Vissershaven aan de zuidwestzijde en tot slot de Vuurtorenweg, Zuiderhoofd en het deelgebied Kop van de Stadswerven aan de oostzijde.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 27 juni gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00210-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).