Omgevingsvergunning Waterfront-Zuid - Noordereiland De Wachter (05-02-2018)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 22 appartementen op het Noordereiland in het Waterfront waarbij sprake is van een afwijking van het geldende bestemmingsplan in de vorm van een overschrijding van de maximale bouwhoogte voor een deel van het gebouw en een beperkte overschrijding van het bouwvlak.

De omgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter ligt met ingang van 15 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00211-0002) kunt u raadplegen op de landelijke websitewww.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).