Ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid - De Eilanden e.o. (28-01-2020)

Het ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o.  schept een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter. Dat wil zeggen dat de planregeling vooral is gericht op het vastleggen van de bestaande situatie. Het plangebied kent ook enkele nog te ontwikkelen percelen aan de noordzijde van het Noordereiland. Voor deze percelen zijn kavelpaspoorten opgesteld en door B&W vastgesteld in september 2019. In de planregeling is aangesloten bij deze kavelpaspoorten.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00209-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).