Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront - Kop Stadswerven (19-12-2018)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een appartemententoren met een hoogte van 30,5 meter in het Waterfrontpark op de kop Stadswerven. Daarmee wordt afgeweken van de maximale bouwhoogte van 18 meter zoals opgenomen in het bestemmingsplan Waterfront Zuid – Waterstad. Het plangebied is globaal gelegen tussen de Watersportboulevard, Lelyhaven en Visserhaven.

De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Kop Stadswerven ligt met ingang van 28 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. F.J. de Klonia, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00232-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).