A28

De A28 is de rijksweg die door de gemeente Harderwijk loopt. Omdat de weg een bepalende factor is in de structuur van de stad Harderwijk en invloed heeft op het woon- en leefklimaat van de inwoners van de stad, heeft de gemeente Harderwijk beleid opgesteld voor de A28. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Wanneer er milieuambities geformuleerd worden die gevolgen hebben voor deze weg is de gemeente afhankelijk van Rijkswaterstaat.

Bodemkwaliteit

Over de A28 worden milieugevaarlijke stoffen vervoerd. Bij een grote calamiteit bestaat het risico dat deze stoffen in de bodem terecht komen. Ten gevolge van het verkeer komen er ook diverse schadelijke stoffen vrij zoals zink door bandenslijtage, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en minerale olie.

Vanwege vervuiling wordt hemelwater afkomstig van de A28 opgevangen in een infiltratiebassin. Het grondwater ter plaatse van het nieuwe bassin wordt jaarlijks gemonitord.

Externe veiligheid

Om de A28 liggen een aantal milieu-aandachtszones. Wat betreft het milieuaspect externe veiligheid bedraagt het invloedsgebied 200 meter aan beide zijden van de A28. Binnen deze zone moet het groepsrisico in beeld gebracht worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De hoogte van het groepsrisico is afhankelijk van het type ruimtelijke ontwikkeling.

Het groepsrisico wordt getoetst aan landelijke normen. Voor de gemeente Harderwijk geldt de algemene ambitie dat bij verhoging van het groepsrisico wordt nagegaan welke stedenbouwkundige inrichting en aanvullende maatregelen de gevolgen van calamiteiten kunnen beperken.

Geluid

Voor geluid is de aandachtszone in de Wet geluidhinder vastgesteld op 400 meter aan beide zijden van de A28. Binnen deze zone moet bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt welke geluidbelasting er te verwachten is op geluidgevoelige bestemmingen.

Er is een toenemend aantal klachten over geluidhinder van de A28. Grote delen van Harderwijk worden nu blootgesteld aan het constant aanwezige geluidniveau van de rijksweg. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bestaande woningen in Harderwijk niet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 decibel voldoet. Deze waarde wordt aangehouden voor nieuwbouwwoningen. Zonder geluidreducerende voorzieningen is woningbouw op korte afstand van de A28 niet mogelijk.

De gemeente en de inwoners van omliggende wijken zijn samen aan het kijken wat verder gedaan kan worden aan de geluidoverlast door de A28.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de gemeente Harderwijk voldoet aan de landelijke normen. Bij nieuwe ontwikkelingen moet wel aandacht worden geschonken aan luchtkwaliteit binnen een zone van 300 meter aan weerszijden van de weg. Binnen deze zone moet worden afgewogen of er nieuwe scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en/of verpleeghuizen gebouwd kunnen worden. De ambitie van de gemeente is om binnen een zone van 50 meter aan weerszijden van de A28 deze voorzieningen niet toe te staan.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk